Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นาย รวีโรจน์ ไมตระวัตน์ (น้องโรจน์) โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) ห้อง English program (EP)...

นาย รวีโรจน์  ไมตระวัตน์ (น้องโรจน์) โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)  ห้อง English program (EP)  ได้คะแนนสอบดีขึ้นอย่างเด่นชัดหลังเรียนกับครูพี่ top เพียงไม่นาน

เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)

เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)

มัธยมปลายอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)  ห้อง English program (EP)

เกียรติประวัติ

  • สอบติด ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)
  • ได้คะแนนสอบดีขึ้นอย่างเด่นชัดหลังเรียนกับครูพี่ top เพียงไม่นาน

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ

  • เพื่อนที่เรียนอยู่ก่อนแล้ว 2 คน เห็นว่าสอนดีจึงอยากให้มาเรียนครับ

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • เฉยๆเหมือนครูทั่วไปไม่มีอะไรแตกต่าง

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top หลังมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • รู้สึกตลก ฮาดี เมื่อมาเรียน ไม่เครียดและสอนรู้เรื่อง

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ

  • เรียนแล้วคะแนนดีขึ้นครับ

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

  • ยังไม่มีที่ไม่ชอบครับ เรียนสนุก สอนเข้าใจ

น้องเคยเรียนกวดวิชามาก่อนหรือไม่ครับ แล้วมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบในสถาบันเหล่านั้นอย่างไรบ้างครับ

  • บางที่สอนเร็ว บางที่สอนเช้า สอนไม่ตรงจุดที่ไม่เข้าใจครับ

ความแตกต่างระหว่างกวดวิชาเหล่านั้นกับครู top อย่างไรบ้างครับ

  • เรียนตัวต่อตัว คนน้อยกว่าจึงเข้าใจกว่า

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply