นาย ชยากร  ชมพูนุช  (น้องอับดุล) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 มัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.4 ห้อง 3 (ห้อง king) เกรดเทอมนี้ 4.00 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์ ...

นางสาวธีมา  พงศ์พฤกษทล (น้องธีม) โรงเรียนสตรีวิทยา2 สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สอบติดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สอบติดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอุดมศึกษาและโรงเรียนเลิศหล้า  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ชั้น ม.6 ห้อง EP(English...

นางสาว อภิชญา  อนุสิทธิ์ (น้องตาล) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เรียนมัธยมปลายอยู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต เกียรติประวัติ สอบติด ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

เด็กหญิง ปาลิดา  ปุณนุวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  รู้สึกดีใจที่มาเรียน  รู้สึกเข้าใจโจทย์ต่างๆได้ดี  ครูพี่ top สามารถอธิบายให้เข้าใจได้และสอนได้อย่างไม่น่าเบื่อ ปัจจุบันเรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  เกรดเฉลี่ยรวม 3.87 เกียรติประวัติ สอบติด ป.1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ ไม่ค่อยเก่งเลขเท่าไหร่ ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top...

นายธนจักร  แสงสุริยงศ์ (น้องนอร์ธ) โรงเรียนสาธิตมศว.ปทุมวัน สอบติดโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) และทำคะแนนสูงสุดในวิชาที่ครูพี่ top สอน (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  เกรดเฉลี่ยรวม 3.90 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เกียรติประวัติ สอบติด ม.4 Mahidol University  International  Demonsration School  (MUIDS) ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียนของโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล(MUIDS)...

น้องแอล โรงเรียนสตรีวิทยา2 ครูพี่topสอนทุ่มเท มีเนื้อหาแบบเรียนมากและละเอียดพร้อมโจทย์แข่งขันมาฝึกทำจำนวนมาก เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (ห้อง king) ปัจจุบันเรียนมัธยมตอนปลายที่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (สายวิทย์ – คณิต) เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ ต้องการสอบเข้าเตรียมอุดมโดยมีครูคอยประกบตัวต่อตัวเพื่อสอบถามปัญหาที่สงสัยได้โดยตรง และแม่บอกให้เรียนค่ะ ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่...

นางสาว สาธิดา  ชนะธุรการนนท์ (น้องยิ้ม) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ม.6 ห้อง King เกรดเฉลี่ยรวม 3.73 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คะแนนเพิ่มจาก 50 คะแนนกว่าๆ เป็น 60 คะแนนกว่าๆ (ซิ่วจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์...