คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวธีมา  พงศ์พฤกษทล (น้องธีม) โรงเรียนสตรีวิทยา2 สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สอบติดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สอบติดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอุดมศึกษาและโรงเรียนเลิศหล้า  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ชั้น ม.6 ห้อง EP(English...

ชื่อ น.ส. กวิสรา  นามสกุล ยอดจำปี (น้องแบม)  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สอบเข้ามหาวิทยาลัยติด คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ปัจจุบันกำลังศึกษาอุดมศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนราชินีบน  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนราชินีบน...

นางสาวจิราพัชร  สิงหรัญ (น้องผิง) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอรรถมิตร   เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา  เกรดเฉลี่ยรวม 3.90 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา  ชั้นม.6  เกรดเฉลี่ยรวม 3.83 (ห้อง king) ปัจจุบันเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา...

นางสาว จิรดา ปราบแก้ว (น้องจิ๊บ) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนมาเรียลัย  เกรดเฉลี่ยรวม 3.96 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม  3.86 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง Queen สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถสอบเข้าได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ ระบบรับตรง) เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่...