คณิตศาสตร์

นาย ชยากร  ชมพูนุช  (น้องอับดุล) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 มัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.4 ห้อง 3 (ห้อง king) เกรดเทอมนี้ 4.00 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์ ...

นาย ชัยพิสิทธิ์  พิสิษฐกุล  (น้องเต้) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง gifted (ห้องความสามารถพิเศษทางวิชาการ)  ครูพี่ top จะสามารถแก้ไขให้เราได้ตรงจุดๆนั้น ส่วนสถาบันอื่นๆอาจสอนเร็วไปบ้างก็ช้าไป ไม่เข้าใจถามไม่ได้ครับ   ตอนแรกที่เรียนกับพี่ top ยังไม่เข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์พอสมควรครับ  ตอนหลังที่เรียน ทำคณิตได้คล่องแคล้วครับและสามารถทำให้ผมสอบได้คะแนน O – net...

นาย Gerardo Simonetto (น้องเจ) โรงเรียน Ekami International School สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEP-TEPE , Thammasat University ) เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  Ekami International School   grade 12 class A สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์...

นางสาวจณิชฌน์ภาส์  มณีรัตน์ (น้องมิโย) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)  เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนดรุณพัฒน์   เกรดเฉลี่ยรวม 3.50 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา  ชั้นม.6   เกรดเฉลี่ยรวม 3.76 (ห้อง king) ปัจจุบันเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย...

นางสาวรัตติยาพร  ธนะสมบูรณ์ (น้องฟ้า) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียน (หลังจากมาเรียนกับครูพี่ top) เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง  เกรดเฉลี่ยรวม 3.88 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 3.63 ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกียรติประวัติ ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียน (หลังจากมาเรียนกับครูพี่ top) สอบติด ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบติด ป.1 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครู top เพราะอยากทำให้คะแนน Physic...

นาย วรรธนัย ชาติรังสรรค์ (น้องจิ้น) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบผ่านค่าย สอวน. ชีววิทยา เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกรดเฉลี่ยรวม 3.93 เกรดเฉลี่ยเทอมนี้ (ปีสุดท้าย) 4.00 ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง 1 (ห้อง Intensive) เกียรติประวัติ สอบติด ม.1...

น้องบุ้ค โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEP-TEPE , Thammasat University ) เรียนระดับมัธยมศึกษาที่  โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เกรดเฉลี่ยรวม โรงเรียน Raffles international school , Behror , India...

นางสาวจิรญา  ชัยประภา (น้องเบนซ์) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 9  ครูพี่topสอนสนุก เข้าใจในสิ่งที่เราสงสัย แก้ปัญหาได้ตรงจุด  ที่สำคัญคะแนนสอบดีขึ้น มั่นใจมากขึ้นค่ะ เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เกียรติประวัติ ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 9 ได้รับรางวัล...

นางสาวศริญญา  โชติกะสุภา (น้องซี) โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ครูสอนเข้าใจดี  โจทย์บางข้อสามารถทำได้ง่ายกว่าที่ครูที่โรงเรียนสอน และมักมีวิธีคิดลัดและวิธีการจำดีๆค่ะ เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  เกรดเฉลี่ยเทอมนี้ 3.57 ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เกียรติประวัติ สอบติด ม.1 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สอบติด ป.1 โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ กังวลว่าจะสอนเข้าใจหรือเปล่า ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่...

นางสาวชวิศา  พรพิบูลย์ (น้องวิว) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย   สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (TU78) เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ห้อง gifted (ห้องความสามารถพิเศษทางวิชาการ) สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (TU78) เกียรติประวัติ นักเรียนค่ายเคมีโอลิมปิกภายในประเทศ สอบเข้าติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ที่ 197 สอบเข้าติดตัวสำรองโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (อันดับ 232) เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่...