ติวเตอร์

นายจิระณัฐ  ไข่มุกด์ (น้องริว) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรียนแล้วสนุก เข้าใจ ทำข้อสอบในโรงเรียนได้คะแนนดีขึ้น เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ห้อง Gifted english ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เกียรติประวัติ สอบติด ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)...

นาย รวีโรจน์  ไมตระวัตน์ (น้องโรจน์) โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)  ห้อง English program (EP)  ได้คะแนนสอบดีขึ้นอย่างเด่นชัดหลังเรียนกับครูพี่ top เพียงไม่นาน เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) มัธยมปลายอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)  ห้อง English program...

นาย ชัยพิสิทธิ์  พิสิษฐกุล  (น้องเต้) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง gifted (ห้องความสามารถพิเศษทางวิชาการ)  ครูพี่ top จะสามารถแก้ไขให้เราได้ตรงจุดๆนั้น ส่วนสถาบันอื่นๆอาจสอนเร็วไปบ้างก็ช้าไป ไม่เข้าใจถามไม่ได้ครับ   ตอนแรกที่เรียนกับพี่ top ยังไม่เข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์พอสมควรครับ  ตอนหลังที่เรียน ทำคณิตได้คล่องแคล้วครับและสามารถทำให้ผมสอบได้คะแนน O – net...

น้องโอปอล  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบติดค่ายสอวน.ชีววิทยา ปัจจุบันเรียนมัธยมตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบติดค่ายสอวน.ชีววิทยา เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ ต้องการสอบเข้าชั้นมัธยมปลาย รร.เดิมให้ได้ห้องกิฟท์ค่ะ ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ ตื่นเต้นค่ะ 55+ นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ ชอบ : ครู top...

นายพิทวัส ว่องศรี (น้องลูกหมู) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  สอบติด ม.4 โรงเรียนโยธินบูรณะ EP(English Program) และ ม.4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เกรดเฉลี่ยรวม 3.46 สอบติดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)...

น้องมุก … เรียนส่วนตัว(เดี่ยว) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ครูพี่topเนื้อหาละเอียด สามารถทำเรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายได้ค่ะ เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   เกรดเฉลี่ยรวมมากกว่า 3.80 ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  เกรดเฉลี่ยรวมมากกว่า 3.80  (ห้อง jack) เกียรติประวัติ สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่โรงเรียนบดินทรเดชา...

นางสาว ณัฐณิชา วงศ์กิตติพร  (น้องมุก) โรงเรียนศรีวิกรณ์  ครูพี่ top สอนสนุกสนานแม้มีบางส่วนสอนไม่เข้าใจแต่ก็ถามจนเข้าใจได้ค่ะ และมีความสะดวกสบายเป็นกันเอง เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนเซฟโยเซฟ บางนา  เกรดเฉลี่ยรวม 3.56 เรียนมัธยมตอนปลายที่ โรงเรียนศรีวิกรณ์  เกรดเฉลี่ยรวม 3.90 เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ เนื้อหาบางส่วนเรียนที่กวดวิชาที่อื่นสอนเข้าใจยาก จึงอยาก

นาย ศุภโชติ  คชวงษ์  (น้องบุ้ค) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้องศิลป์ – คำนวณ ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (หลังจากเรียนพิเศษกับครูพี่ top) เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนนราทร เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้องศิลป์ – คำนวณ เกียรติประวัติ ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (หลังจากเรียนพิเศษกับครูพี่ top) สอบติด ม.1...

นาย สรวิศ  ชลศรีศรัณย์  (น้องวิทย์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.4 สายวิทย์ – คณิต  สามารถสอบเปลี่ยนสายได้จากสายศิลป์ – คำนวณ เป็น สายวิทย์ – คณิต (เนื่องจากเกรดไม่ถึงเกณฑ์) หลังจากเรียนกับครูพี่ top เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา  เกรดเฉลี่ยรวม...

ชื่อ จิตราวดี นิสายัง ชื่อเล่น ชุ ชื่อจีน 李雅 ( liya, หลีหย่า) โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  สอบได้คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์ถงจี้แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวจง มหาวิทยาลัยอันดับ 10ของจีน อันดับที่สี่ในคณะแพทยศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย...