ฟิสิกส์

นาย ชยากร  ชมพูนุช  (น้องอับดุล) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 มัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.4 ห้อง 3 (ห้อง king) เกรดเทอมนี้ 4.00 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์ ...

นายธนจักร  แสงสุริยงศ์ (น้องนอร์ธ) โรงเรียนสาธิตมศว.ปทุมวัน สอบติดโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) และทำคะแนนสูงสุดในวิชาที่ครูพี่ top สอน (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  เกรดเฉลี่ยรวม 3.90 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เกียรติประวัติ สอบติด ม.4 Mahidol University  International  Demonsration School  (MUIDS) ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียนของโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล(MUIDS)...

ชื่อ น.ส. กวิสรา  นามสกุล ยอดจำปี (น้องแบม)  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สอบเข้ามหาวิทยาลัยติด คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ปัจจุบันกำลังศึกษาอุดมศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนราชินีบน  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนราชินีบน...

นาย Gerardo Simonetto (น้องเจ) โรงเรียน Ekami International School สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEP-TEPE , Thammasat University ) เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  Ekami International School   grade 12 class A สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์...

น้องพลอย โรงเรียนราชินีบน สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College) สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College) เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top...

นางสาว ปราณปรียา  สามะสุทธิ (น้องดาต้า) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้อง King  เริ่มเรียนเพราะตกฟิสิกส์ แต่พอเรียนแล้วคิดว่าทำไมไม่มาเรียนตั้งแต่แรก เข้าใจในฟิสิกส์มากขึ้น สามารถทำโจทย์ยากๆได้แม้ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามได้ตลอด และทำโจทย์ได้หลากหลาย  เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนปิยะจิตวิทยา  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง King เกรดเฉลี่ยรวม 3.94 เรียนมัธยมปลายอยู่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ...

น้องบุ้ค โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEP-TEPE , Thammasat University ) เรียนระดับมัธยมศึกษาที่  โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เกรดเฉลี่ยรวม โรงเรียน Raffles international school , Behror , India...

นางสาวจิรญา  ชัยประภา (น้องเบนซ์) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 9  ครูพี่topสอนสนุก เข้าใจในสิ่งที่เราสงสัย แก้ปัญหาได้ตรงจุด  ที่สำคัญคะแนนสอบดีขึ้น มั่นใจมากขึ้นค่ะ เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เกียรติประวัติ ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 9 ได้รับรางวัล...

นายพัสสน เล่าส้ม (น้องปีเตอร์) โรงเรียนสาธิตมศว.ปทุมวัน  สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (TU78) เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนสาธิตมศว.ปทุมวัน สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (TU78) เกียรติประวัติ สอบติดค่าย สอวน.ชีววิทยา สอบติดค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกภายในประเทศ สอบเข้าติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ที่ 34 สอบเข้าติดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ได้ตัวจริง แต่สละสิทธิ์) เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ น่าสนใจดี

น้องอุ๋ม  เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ คะแนนฟิสิกส์ที่ไปสอบแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ดี เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ ได้ทำโจทย์เยอะทำให้มั่นใจมากขึ้น ความรู้สึกหลังมาเรียนกับครูพี่...