สอนดี

นางสาวธีมา  พงศ์พฤกษทล (น้องธีม) โรงเรียนสตรีวิทยา2 สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สอบติดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สอบติดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอุดมศึกษาและโรงเรียนเลิศหล้า  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ชั้น ม.6 ห้อง EP(English...

นางสาวจิราพัชร  สิงหรัญ (น้องผิง) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอรรถมิตร   เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา  เกรดเฉลี่ยรวม 3.90 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา  ชั้นม.6  เกรดเฉลี่ยรวม 3.83 (ห้อง king) ปัจจุบันเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา...

นางสาว นุชนาฏ  วู (น้องเคโร๊ะ) สอบติด ม.4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ครูพี่ top สอนดี เข้าใจ และก็ตลกดีด้วย เรียนมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา เกียรติประวัติ สอบติด ม.4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ เรียนไม่รู้เรื่อง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top...