สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว สาธิดา  ชนะธุรการนนท์ (น้องยิ้ม) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ม.6 ห้อง King เกรดเฉลี่ยรวม 3.73 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คะแนนเพิ่มจาก 50 คะแนนกว่าๆ เป็น 60 คะแนนกว่าๆ (ซิ่วจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์...

นางสาว ณิชารัศม์ ธิติธนพงศ์ (น้องมายด์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง king สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ ใกล้สอบแล้วแต่เรียนโรงเรียนกับกวดวิชาที่อื่นมาแล้วยังจับ concept ไม่ได้ค่ะ เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ พี่...

นาย Gerardo Simonetto (น้องเจ) โรงเรียน Ekami International School สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEP-TEPE , Thammasat University ) เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  Ekami International School   grade 12 class A สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์...

นางสาว ณนันท์ บุญรักษา (น้องเมย์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (รับตรงโครงการ  ศรีตรังทอง) เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เกรดเฉลี่ยรวม 3.97 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกรดเฉลี่ยรวม 3.96 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้อง king  เกรดเฉลี่ยรวม 3.89 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (รับตรงโครงการ ...

นาย ธนพัต  ตั้งมานะกิจอำนวย (น้องpozz) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  เกรดเฉลี่ยรวม 3.80 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยรวม 3.70 เรียนมัธยมปลายอยู่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชั้น ม.6  เกรดเฉลี่ยเทอมนี้  3.80  เกรดเฉลี่ยรวม 3.80 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์...

นายพัสกร  โรจนมังคลาภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก  เกรดเฉลี่ยรวม 3.80 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ม.6 ห้อง 3 ปัจจุบันเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เกียรติประวัติ สอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สอบติด ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครู...

น้องพลอย โรงเรียนราชินีบน สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College) สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College) เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top...

นางสาวภัคจิรา  นุชบัว (น้องภัค) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (หลักสูตรภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 3.8 มัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกรดเฉลี่ยเทอมนี้ 3.75 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (หลักสูตรภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรติประวัติ ได้รับรางวัลรางชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาภาษาไทย ระดับชั้นมัธมศึกษาตอนปลาย...

นางสาว จิรดา ปราบแก้ว (น้องจิ๊บ) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนมาเรียลัย  เกรดเฉลี่ยรวม 3.96 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม  3.86 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง Queen สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถสอบเข้าได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ ระบบรับตรง) เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่...

นาย วรัตถ์  แสงสุวรรณถาวร  (น้องทาม) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ระบบรับตรง) โครงการ TEP & TEPE (นานาชาติ) เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 3.89 มัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.4...