สอบเข้ามหาวิทยาลัยติด

นาย ชยากร  ชมพูนุช  (น้องอับดุล) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 มัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.4 ห้อง 3 (ห้อง king) เกรดเทอมนี้ 4.00 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์ ...

ชื่อ น.ส. กวิสรา  นามสกุล ยอดจำปี (น้องแบม)  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สอบเข้ามหาวิทยาลัยติด คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ปัจจุบันกำลังศึกษาอุดมศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนราชินีบน  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนราชินีบน...

นางสาว ณิชารัศม์ ธิติธนพงศ์ (น้องมายด์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง king สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ ใกล้สอบแล้วแต่เรียนโรงเรียนกับกวดวิชาที่อื่นมาแล้วยังจับ concept ไม่ได้ค่ะ เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ พี่...