ห้อง king

นาย ชยากร  ชมพูนุช  (น้องอับดุล) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 มัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.4 ห้อง 3 (ห้อง king) เกรดเทอมนี้ 4.00 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์ ...

น้องแอล โรงเรียนสตรีวิทยา2 ครูพี่topสอนทุ่มเท มีเนื้อหาแบบเรียนมากและละเอียดพร้อมโจทย์แข่งขันมาฝึกทำจำนวนมาก เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (ห้อง king) ปัจจุบันเรียนมัธยมตอนปลายที่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (สายวิทย์ – คณิต) เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ ต้องการสอบเข้าเตรียมอุดมโดยมีครูคอยประกบตัวต่อตัวเพื่อสอบถามปัญหาที่สงสัยได้โดยตรง และแม่บอกให้เรียนค่ะ ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่...

นางสาว สาธิดา  ชนะธุรการนนท์ (น้องยิ้ม) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ม.6 ห้อง King เกรดเฉลี่ยรวม 3.73 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คะแนนเพิ่มจาก 50 คะแนนกว่าๆ เป็น 60 คะแนนกว่าๆ (ซิ่วจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์...

นางสาวจณิชฌน์ภาส์  มณีรัตน์ (น้องมิโย) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)  เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนดรุณพัฒน์   เกรดเฉลี่ยรวม 3.50 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา  ชั้นม.6   เกรดเฉลี่ยรวม 3.76 (ห้อง king) ปัจจุบันเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย...

นางสาวจิราพัชร  สิงหรัญ (น้องผิง) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอรรถมิตร   เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา  เกรดเฉลี่ยรวม 3.90 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา  ชั้นม.6  เกรดเฉลี่ยรวม 3.83 (ห้อง king) ปัจจุบันเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา...