เข้าใจเนื้อหามากขึ้น

นางสาวธีมา  พงศ์พฤกษทล (น้องธีม) โรงเรียนสตรีวิทยา2 สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สอบติดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สอบติดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอุดมศึกษาและโรงเรียนเลิศหล้า  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ชั้น ม.6 ห้อง EP(English...

นายธนจักร  แสงสุริยงศ์ (น้องนอร์ธ) โรงเรียนสาธิตมศว.ปทุมวัน สอบติดโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) และทำคะแนนสูงสุดในวิชาที่ครูพี่ top สอน (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  เกรดเฉลี่ยรวม 3.90 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เกียรติประวัติ สอบติด ม.4 Mahidol University  International  Demonsration School  (MUIDS) ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียนของโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล(MUIDS)...