เรียนส่วนตัว

เด็กหญิง ปาลิดา  ปุณนุวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  รู้สึกดีใจที่มาเรียน  รู้สึกเข้าใจโจทย์ต่างๆได้ดี  ครูพี่ top สามารถอธิบายให้เข้าใจได้และสอนได้อย่างไม่น่าเบื่อ ปัจจุบันเรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  เกรดเฉลี่ยรวม 3.87 เกียรติประวัติ สอบติด ป.1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ ไม่ค่อยเก่งเลขเท่าไหร่ ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top...

นาย วรรธนัย ชาติรังสรรค์ (น้องจิ้น) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบผ่านค่าย สอวน. ชีววิทยา เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกรดเฉลี่ยรวม 3.93 เกรดเฉลี่ยเทอมนี้ (ปีสุดท้าย) 4.00 ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง 1 (ห้อง Intensive) เกียรติประวัติ สอบติด ม.1...