โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

นางสาว สาธิดา  ชนะธุรการนนท์ (น้องยิ้ม) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ม.6 ห้อง King เกรดเฉลี่ยรวม 3.73 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คะแนนเพิ่มจาก 50 คะแนนกว่าๆ เป็น 60 คะแนนกว่าๆ (ซิ่วจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์...

นางสาว ศิรดา พัฒนพัวพันธุ์ (น้องแป้ง) โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สอบติดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง  เกรดเฉลี่ยรวม  4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง เกรดเฉลี่ยรวม 3.70 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยรวม 3.80 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ เพราะต้องการครูที่สามารถชี้แจงข้อผิดพลาดของเราได้จริงๆก่อนสอบค่ะ