โรงเรียนสตรีวิทยา2

นางสาวธีมา  พงศ์พฤกษทล (น้องธีม) โรงเรียนสตรีวิทยา2 สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สอบติดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สอบติดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอุดมศึกษาและโรงเรียนเลิศหล้า  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ชั้น ม.6 ห้อง EP(English...

นางสาว จอมขวัญ พงศ์พฤกษทล (น้องจอม) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนไม่ตกและได้คะแนนดีขึ้น หลังมาเรียนกับครูพี่ top เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนอุดมศึกษา/โรงเรียนเลิศหล้า เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนสตรีวิทยา2 เกรดเฉลี่ยรวม 3.99 ตอนนี้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ห้อง 937  เกรดเฉลี่ยรวม 3.87 เกียรติประวัติ สอบติด ป.1...