โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)

นาย ณัฐภัทร  โกสีย์ (น้องนัท) โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) สายวิทย์ – คณิต สามารถสอบเปลี่ยนสายจากสายศิลป์ - คำนวณ เป็น วิทย์ – คณิต ชั้นม.4 หลังจากเรียนกับครูพี่ top เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) เรียนมัธยมตอนต้นที่...

นาย รวีโรจน์  ไมตระวัตน์ (น้องโรจน์) โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)  ห้อง English program (EP)  ได้คะแนนสอบดีขึ้นอย่างเด่นชัดหลังเรียนกับครูพี่ top เพียงไม่นาน เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) มัธยมปลายอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)  ห้อง English program...

นายพัสกร  โรจนมังคลาภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก  เกรดเฉลี่ยรวม 3.80 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ม.6 ห้อง 3 ปัจจุบันเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เกียรติประวัติ สอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สอบติด ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครู...

นาย สิทธิโชค  สงวนศฤงคาร (น้องทอย) โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) ห้อง English program (EP) เรียนกับครูพี่ top แล้ว  รู้สึกไม่เครียด สนุก ไม่น่าเบื่อ  เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) เรียนมัธยมปลายอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)  ห้อง...