เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

นาย ธนพัต  ตั้งมานะกิจอำนวย (น้องpozz) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  เกรดเฉลี่ยรวม 3.80 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยรวม 3.70 เรียนมัธยมปลายอยู่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชั้น ม.6  เกรดเฉลี่ยเทอมนี้  3.80  เกรดเฉลี่ยรวม 3.80 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์...

นางสาวฐากร  จารุพรพาณิช (น้องหยง) โรงเรียนสาธิตพัฒนา  ครูพี่top สอนดี ตลก เอาใจใส่และดูแลนักเรียนทั่วถึงค่ะ เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนปฐมพัชร เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา  ชั้น ม.6 เกียรติประวัติ สอบติด ป.1 โรงเรียนปฐมพัชร สอบติด ม.1 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา สอบติด ม.4 โรงเรียนสาธิตพัฒนา เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครู top เพราะต้องใช้

นายพัสกร  โรจนมังคลาภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก  เกรดเฉลี่ยรวม 3.80 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ม.6 ห้อง 3 ปัจจุบันเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เกียรติประวัติ สอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สอบติด ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครู...

น้องพิ้งค์ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ห้องqueen ครูพี่ top สรุปเนื้อหาได้ดี ทำให้เข้าใจเร็ว ไม่น่าน่าเบื่อ เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปัจจุบันเรียนมัธยมตอนปลายที่ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ห้องqueen เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ ได้รับใบปลิวมาและแม่บอกให้เรียนค่ะ >_<

นาย พีรวัส  แพงศรี (น้องปาล์ม) โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เกรดดีขึ้น ได้คะแนนบางวิชาที่เรียนกับครูพี่ top สูงสุดของห้อง เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  เกรดเฉลี่ยรวม 3.61 เรียนมัธยมปลายอยู่ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  เกรดเฉลี่ยรวม 3.52 เกียรติประวัติ สอบติด ม.1 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เกรดดีขึ้น ได้คะแนนบางวิชาที่เรียนกับครูพี่ top สูงสุดของห้อง

น้องพลอย โรงเรียนราชินีบน สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College) สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College) เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top...

นางสาวรัตติยาพร  ธนะสมบูรณ์ (น้องฟ้า) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียน (หลังจากมาเรียนกับครูพี่ top) เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง  เกรดเฉลี่ยรวม 3.88 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 3.63 ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกียรติประวัติ ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียน (หลังจากมาเรียนกับครูพี่ top) สอบติด ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบติด ป.1 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครู top เพราะอยากทำให้คะแนน Physic...

นางสาวภัคจิรา  นุชบัว (น้องภัค) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (หลักสูตรภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 3.8 มัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกรดเฉลี่ยเทอมนี้ 3.75 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (หลักสูตรภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรติประวัติ ได้รับรางวัลรางชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาภาษาไทย ระดับชั้นมัธมศึกษาตอนปลาย...

นางสาว ปราณปรียา  สามะสุทธิ (น้องดาต้า) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้อง King  เริ่มเรียนเพราะตกฟิสิกส์ แต่พอเรียนแล้วคิดว่าทำไมไม่มาเรียนตั้งแต่แรก เข้าใจในฟิสิกส์มากขึ้น สามารถทำโจทย์ยากๆได้แม้ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามได้ตลอด และทำโจทย์ได้หลากหลาย  เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนปิยะจิตวิทยา  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง King เกรดเฉลี่ยรวม 3.94 เรียนมัธยมปลายอยู่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ...

นางสาววิสุทธิดา  ชัยฤทธิเลิศ (น้องไหม) โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย หลังเรียนกับครูพี่ top แล้ว สามารถทำข้อสอบในโรงเรียนได้คะแนนดีขึ้น เกรดดีขึ้น เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   เกรดเฉลี่ยรวม  3.70 มัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  ชั้นม.3 ห้อง 2  เกรดเฉลี่ยรวม  3.65 ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เกียรติประวัติ สอบติด ป.1 ได้ที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top เตรียมตัวสอบเข้าชั้น...