ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ติวสอบADMISSIONS/ติวสอบแอดมิชชั่น)

เนื้อหาที่จะออกสอบ GAT / PAT  1/2559

GAT : ความถนัดทั่วไป
• เนื้อหาที่ออกสอบ :
  ส่วนที่ 1  การอ่าน/เขียน/คิด เชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 150 คะแนน
ส่วนที่ 2   การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 60 ข้อ 150 คะแนน ได้แก่
1. Speaking and Conversation
2. Vocabulary
3. Structure and Writing
4. Reading ComprehensivePAT 1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 45 ข้อ  300 คะแนน
• เนื้อหาที่ออกสอบ :   1) ตรรกศาสตร์
2) เซต
3) ระบบจำนวนจริง
4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
6) เรขาคณิตวิเคราะห์
7) ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอกิริทึม
8) เมทริกซ์
9) เวกเตอร์
10) จำนวนเชิงซ้อน
11) กำหนดการเชิงเส้น
12) ลำดับและอนุกรม
13) แคลคูลัสเบื้องต้น
14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
15) ความน่าจะเป็น
16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
17) การแจกแจงปกติ
18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลPAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 100 ข้อ 300 คะแนน
  • เนื้อหาที่ออกสอบ :   1) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3) สารและสมบัติของสาร
4) แรงและการเคลื่อนที่
5) พลังงาน
6) กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
7) ดาราศาสตร์และอวกาศ
PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 70 ข้อ 300 คะแนน
  • เนื้อหาที่ออกสอบ :    1) กลศาสตร์(แรง มวล และการเคลื่อนที่)
2) ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง เสียง
3) เคมี (สาร และสมบัติของสาร)
4) พลังงาน ความร้อนและของไหล
5) คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรมPAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 ข้อ 300 คะแนน
 • เนื้อหาที่ออกสอบ :
1) ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ ทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
2) ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    PAT5 : ความถนัดทางวิชาชีพครู 120 ข้อ 300 คะแนน
• เนื้อหาที่ออกสอบ : ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู  [บอกมาแค่นี้จริงๆ จ้า]PAT6 : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 100 ข้อ 300 คะแนน
 • เนื้อหาที่ออกสอบ :     1) ทัศนศิลป์
2) ดนตรี
3) นาฏศิลป์ PAT7.1 : ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 100 ข้อ 300 คะแนน
• เนื้อหาที่ออกสอบ :    1) คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
3) สำนวน (Expression)
4) วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
5) การออกเสียง (Prononciation)PAT7.2 : ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 100 ข้อ 300 คะแนน
• เนื้อหาที่ออกสอบ :    1) ไวยากรณ์ (Grammatik) ระดับคำและระดับประโยค
2) คำศัพท์พื้นฐาน (Grundwortschatz) โดยแยกตามประเภทของคำ รวมทั้งสำนวนที่ประกอบขึ้นจากคำนามและคำกริยา และสำนวนที่มีความหมายเฉพาะ
ทีนี้ในส่วนของการวัดศักยภาพมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น้องๆ ควรเตรียมตัวเพิ่มเติมคือ

                                                 1) ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันในสถานการณ์และบริบทต่างๆ ในชีวิตประจำวัน (sprachliche Ausdrücke und Redewendungen in verschiedenen Situationen und Kontexten)
                                                 2) ความสามารถในการอ่านจับใจความ การสรุปความ การขยายความและการตีความ
                                         – Lückentexte (Cloze-Test) รวมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ (D-A-CH-Landeskunde) ด้วย(ClozeTest, Lesetext)
                                         – Verstehen von längeren Texten

  PAT7.3 : ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น  100 ข้อ 300 คะแนน
• เนื้อหาที่ออกสอบ :     1) คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
2) คันจิขั้นพื้นฐาน
3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
4) สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
5) ญี่ปุ่นศึกษา

PAT7.4 : ความถนัดทางภาษาจีน  100 ข้อ 300 คะแนน
• เนื้อหาที่ออกสอบ :     1) คำศัพท์ และสำนวน
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3) สัทอักษร
4) ความรู้ทั่วไป
5) อักษรจีน
6) การเขียน
7) การอ่าน
8) สนทนา

PAT7.5 : ความถนัดทางภาษาอาหรับ  100 ข้อ 300 คะแนน
• เนื้อหาที่ออกสอบ :      1) ไวยากรณ์
2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ – ไทย
3) คำศัพท์
4)  ความเข้าใจภาษา

PAT7.6 : ความถนัดทางภาษาบาลี  100 ข้อ 300 คะแนน
• เนื้อหาที่ออกสอบ :      1) คำศัพท์พื้นฐาน
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3) ความเข้าใจภาษา

 

      ดูรายละเอียดแนวข้อสอบ GAT PAT 1/2559 เพิ่มเติม >>คลิก
      จำนวนเนื้อหา(เป็นข้อ)เทียบเป็นเปอร์เซนต์กับจำนวนข้อสอบรวมในแต่ละวิชาที่สอบ >>คลิก
      รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT PAT 1/2559  เพิ่มเติม >>คลิก

 

กำหนดการ GAT PAT รอบ 1/2559 และ 2/2559

gatpat59

ตารางสอบ GAT PAT 1/2559 และ 2/2559

ตารางสอบgatpat59

ตารางสอบgatpat59ต่อ

สอนเฉพาะวิชา PAT1 (คณิตศาสตร์)   PAT2 (วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ , เคมี , ชีวะ)   PAT3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)

 

สอนโดย  อดีตนักศึกษาแพทย์มหิดลชั้นปีที่ 6 (extern) ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมดีเยี่ยมถึงเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับทุนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นอาจารย์แพทย์ด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์(Ph.D.) ถึงระดับปริญญาเอก

ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาครูพี่ top และประกอบกิจการส่วนตัว

ติดต่อ tel : 08-4455-0520
www.kru-top.com
E-mail : topne_911@hotmail.com
kru_top@live.com
Line ID : toffykung 123
Instagram : tutortop

 

อ่านประวัติผู้สอนเต็มๆ คลิกที่นี่

ความเห็นจากเพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จหลังจากมาเรียนกับครูพี่ top คลิกที่นี่

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

รับสอนพิเศษอนุบาล รับสอนพิเศษประถมศึกษา รับสอนพิเศษมัธยมศึกษาตอนต้น รับสอนพิเศษมัธยมศึกษาตอนปลาย รับสอนพิเศษระดับมหาวิทยาลัย  รับสอนพิเศษบุคคลทั่วไป  ตัวต่อตัวและกลุ่มย่อย รับสอนพิเศษ สอนการบ้าน ติวเตอร์ กวดวิชา รับติวสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าจุฬา ธรรมศาสตร์ สอบสมาร์ทวัน-ทู ติวสอบตรง จุฬา ธรรมศาสตร์ รับสอน smart1 Gat Pat O-Net Admidsion สอนพิเศษ สอบเข้าม.1 สอบเข้าม.4 เตรียมอุดม มหิดลอินเตอร์ ธรรมศาสตร์อินเตอร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ รับติวสอบตรงเข้าจุฬาอินเตอร์ ตัวต่อตัว เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เรียนพิเศษฟิสิกส์ เรียนพิเศษเคมี เรียนพิเศษคณิตประถม เรียนพิเศษชีวะ เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เรียนพิเศษเลข เรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์ รับสอนCU-AAT รับติวเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร รับติวเพื่อสอบ สอวน รับติวเพื่อสอบ พสวท รับติวเพื่อสอบ กสพท TUTOR

ติวเตอร์ , สอนพิเศษ , เรียนพิเศษ , รับสอนพิเศษ , กวดวิชา , รับสอนพิเศษตามบ้าน , ติวสอบ ,  เรียนพิเศษที่บ้าน , โรงเรียนสอนพิเศษ , เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ , ติวPAT , ที่เรียนพิเศษ , เรียนพิเศษตัวต่อตัว , สอนพิเศษตัวต่อตัว , ติวสอบเข้าม.1 , ติวสอบเข้าม.4 , สอนพิเศษที่บ้าน , รับจ้างสอนพิเศษ , ครูสอนพิเศษ , หาคนสอนพิเศษ , ติวเข้าจุฬา , ติวตามบ้าน , สอนที่บ้าน

ธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์, เกษตรศาสตร์, มหิดล , มศว

ติวสอบ ติวเข้ม ติวเตรียมสอบกลางภาค ปลายภาค ติวเพิ่มเกรด ติววิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ , ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ติวเข้าม. ติวเข้าม.4 ADMISSION SMART1 PAT สอบตรงที่ต่างๆ ติวเข้มสอบ Admission ติวเข้ม สอบรับตรง ทุกมหาลัย ติวเข้ม 7 วิชาสามัญ 9วิชาสามัญ ติวเข้มสอบ SMART 1 SAT SAT2

สอนพิเศษ สอน ติว ตัวต่อตัว สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวเตอร์ ติวเตอร์สอนพิเศษ หาติวเตอร์ ติวเข้าสาธิต และโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ

ครูสอนพิเศษตามบ้าน หรือสถานที่ที่ต้องการ  รับสอนพิเศษ, สอนพิเศษที่บ้าน, สอนพิเศษ ตามบ้าน, สอนพิเศษตัวต่อตัว, ติวเตอร์ตามบ้าน, ติวเตอร์สอนตามบ้าน, ติวเตอร์ตัวต่อตัว, ติวเตอร์สอนพิเศษ, รับสอนพิเศษตามบ้าน, รับสอนพิเศษที่บ้าน, เรียนพิเศษ ตัวต่อตัว, ครูสอนพิเศษตามบ้าน, หาครูสอนพิเศษ ตามบ้าน, หาติวเตอร์ สอนพิเศษ, รับจ้างสอนพิเศษ , รับติวเตอร์สอนพิเศษ, ครูสอนพิเศษที่บ้าน, เรียนตัวต่อตัว, ติวเตอร์ตัวต่อตัว, ติวตัวต่อตัว, ติวข้อสอบ, ติวเตรียมสอบ, ติวเพิ่มเกรด, ติวเสริม, สอนตัวต่อตัว,  กวดวิชา, สอนพิเศษ คณิต, สอนพิเศษ วิทย์, สอนพิเศษ ฟิสิกส์, เรียนพิเศษ เคมี, ติวข้อสอบ, ติวสอบเข้า

ติวสอบ รับสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษ ติวสอบเข้าม.1 ม.4 เรียนพิเศษที่บ้าน รับจ้างสอนพิเศษตัวต่อตัว ติวเข้าจุฬา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ติวสอบ IGCSE ติวสอบ Ged ติวสอบ O-Net PAT ติวสอบ SAT ติวสอบ CU-AAT

รับสอนพิเศษตามบ้าน ตามห้าง  ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ อนุบาล-วัยทำงาน ทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์ IGCSE หลักสูตร English program เรียนตัวต่อตัว
เรียนเดี่ยว หรือเรียนเป็นกลุ่มจะเรียนสั้น เรียนยาว
หรือเรียนติวสอบแค่ครั้งเดียว ทางเรายินดีให้บริการ

ติวเข้าสาธิตจุฬาฯ ,ติวเข้าสาธิตปทุมวัน,ติวเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา,ติวเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบ,ติวเข้าโรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี),ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ติวสอบตรง ติวรับตรง