ติวสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์2  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์1  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ตราโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐ มีภารกิจ ในการพัฒนาต้นแบบและนำร่องเกี่ยวกับการสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้มีจิตวิญญาณ และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพ เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นชั้นนำของนานาประเทศ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติ ตอบแทนแผ่นดินเกิดตามศักยภาพของตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษานั้นๆ
     2. มีผลการเรียน ดังนี้
2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยนสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำว่า 3.00
2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
     3. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
     4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน
     5. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
     6. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน และสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
     7. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฎิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต
วันเวลารับสมัคร
      รับสมัคร ช่วงเดือนกันยายนของทุกปี (ประมาณภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสอบในปีนั้นๆ )
กำหนดการสอบรอบแรก
     ประมาณช่วงเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี (รอบแรก)
1. เวลา  9.00 – 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์  เนื้อหาครอบคลุม สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เวลา 13.00 – 15.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์  เนื้อหาครอบคลุม สาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
***ให้นักเรียนเตรียมปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำ และน้ำยาลบคำผิดมาใช้ในการสอบ
ประกาศผลสอบรอบแรก
     ประมาณ ช่วงเดือน ธันวาคม ของทุกปี รับจำนวน 500 คน
กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง
     สอบรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความถนัดทางการเรียน ในปลายเดือน ธันวาคมของทุกปี
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง
     พิจารณาจากคะแนนรอบสองเท่านั้นไไม่รวมคะแนนรอบแรก  รับคะแนนสูงสุด 240 คนแรก
การสมัครสอบ
      นักเรียนทุกคน จะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน คือ สมัครทางเว็บไซต์ https://www.mwit.ac.th/ คลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา”ทำตามขั้นตอน พิมพ์ข้อมูลลงแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้เรียบร้อย พร้อมแนบรูปถ่าย และส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ภายในเดือน กันยายน ของทุกปี(ภาคการศึกษาที่1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3)
*** โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา นั้นๆ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ถัดไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จะรับจำนวน 240 คนต่อปี (เพื่อเรียนในสายวิทย์ – คณิต เท่านั้น)
ไฟล์ PDF ตัวอย่าง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน  คลิกที่นี่ >>> admission_mwit

สอนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ , เคมี , ชีวะ)

 

สอนโดย  อดีตนักศึกษาแพทย์มหิดลชั้นปีที่ 6 (extern) ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมดีเยี่ยมถึงเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับทุนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นอาจารย์แพทย์ด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์(Ph.D.) ถึงระดับปริญญาเอก

ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาครูพี่ top และประกอบกิจการส่วนตัว

ติดต่อ tel : 08-4455-0520
www.kru-top.com
E-mail : topne_911@hotmail.com
kru_top@live.com
Line ID : toffykung 123
Instagram : tutortop

 

อ่านประวัติผู้สอนเต็มๆ คลิกที่นี่

ความเห็นจากเพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จหลังจากมาเรียนกับครูพี่ top คลิกที่นี่

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย