ติวสอบ CU-BEST (Maths)

CU-BEST คืออะไรCU-BEST เป็นการสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT จัดสอบโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ใช้สำหรับคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาโท/เอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาบริหารธุรกิจ โดยจะประเมินความรู้และทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ และข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญา โดยมีการจัดสอบปีละ 4 ครั้ง สำหรับCU-BEST ภาษาไทย และ 2 ครั้ง สำหรับ CU-BEST ภาษาอังกฤษโครงสร้างข้อสอบ CU-BEST 

          ข้อสอบ CU-BEST จำนวน 100 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง แบ่งข้อสอบออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

 

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ 40 ข้อ
ส่วนที่ 1  บทความสั้นๆ (Critical Reasoning) 25 ข้อ
ส่วนที่ 2  บทความยาว 1 – 2 หน้า 15 ข้อ
ส่วนที่ 2 คณิตศาสตร์ 40 ข้อ
ส่วนที่ 1  การใช้เหตุผล (Data Sufficiency) 25 ข้อ
ส่วนที่ 2  ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 15 ข้อ
ส่วนที่ 3  การอ่านตาราง กราฟ และแผนภูมิ 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 ทักษะเชาวน์ปัญญา 20 ข้อ
รวม 100 ข้อ

 

เกณฑ์การประเมินผลสอบ

 

ตอบถูกได้ข้อละ 5 คะแนน
ตอบผิดหักข้อล่ะ 2 คะแนน
ไม่ตอบ 0 คะแนน
ตอบมากกว่า 1 ข้อหักข้อล่ะ 5 คะแนน

 

 

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ

 

ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจสาขาต่างๆ คือ ความสามารถในการทำความเข้าใจจากการอ่านและความสามารถในการวิเคราะห์ เนื่องด้วยผู้เรียนต้องเตรียมตัวสำหรับการอ่านตำรา บทความ หรือเอกสารประกอบ เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเรียนและเพื่อใช้ในการถกเถียงแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน แสดงความเห็นในการทำกิจกรรมกลุ่มประกอบการศึกษาการวิเคราะห์กรณีศึกษา การอ่านเพื่อเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนรายงานทางบริหารธุรกิจ การสอบและการอ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการทำภาคนิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

 

ส่วนที่ 2 คณิตศาสตร์

 

การวัดความรู้ทางด้างคณิตศาสตร์ จะใช้พื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมทั้งหมด โดยประยุกต์กับข้อสอบด้วยกัน 3 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่ 1 การใช้เหตุผล วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ มาวิเคราะห์กับข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ โดยมิได้มุ่งหวังได้หาคำตอบที่เป็นผลลัพท์ การตอบนั้นจะต้องระบุได้ว่าข้อมูลตัวใดมีความจำเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหา ส่วนที่ 2 คามรู้ทางคณิตศาสตร์ ในส่วนนี้ข้อสอบจะวัดความรู้และความสามารถในการคำนวนของผู้สอบเป็นหลัก โดยจะต้องหาผลลัพธ์ของคำตอบ ส่วนที่ 3 การอ่านตาราง กราฟ และแผนภูมิ วัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ จากแผนที่ กราฟ ตาราง และแผนภูมิต่างๆ ได้

 

เพิ่มเติม 1.1

cu-best คือ

CU-BEST คืออะไร CU-BEST คือ ข้อสอบสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโท และปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ในหลักสูตร MBA และการตลาด ข้อสอบ CU-BEST จะมีความคล้ายคลึงกับข้อสอบ GMAT โดยจะมี 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนวิเคราะห์ธุรกิจ ส่วนคณิตศาสตร์ ข้อสอบ CU-BEST จะเป็นข้อสอบตัวเลือกทั้งหมด โดยจะมี 5 ตัวเลือก ผู้สอบต้องมีความระมัดระวัง เพราะถ้าตอบถูกจะได้คะแนน 5 คะแนน แต่ถ้าตอบผิดจะติดลบ 2 คะแนน และถ้าเว้นไว้จะได้ 0 คะแนน เพราะฉะนั้นผู้ชอบต้องระวังในส่วนนี้มากๆ ค่ะ แต่ข้อสอบ CU-BEST สามารถที่จะทำส่วนไหนก่อนก็ได้ ฉะนั้นถ้าผู้สอบรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองก็ไปทำในส่วนที่เป็นจุดแข็งก่อน จุดอ่อนไว้ทำที่หลัง CU-BEST สามารถทำเช่นนั้นได้ครับคะแนนเต็มเท่าไร และต้องได้คะแนนเท่าไรถึงจะเรียกได้ว่าใช้ได้
ถ้า CU-BEST เวอร์ชั่นภาษาไทยจะมีคะแนนเต็ม 500 คะแนน ถ้าเป็น CU-BEST เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะมีคะแนนเต็ม 400 คะแนน ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ CU-BEST เวอร์ชั่นภาษาไทยจะมีข้อสอบ 100 ข้อ แต่ CU-BEST ที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะมีข้อสอบ 80 ข้อ และไม่ว่าจะสอบเวอร์ชั่นไหนก็จะประกอบไปด้วย 3 พาร์ทเช่นเดียวกันเพียงแค่จำนวนข้อน้อยกว่าครับสมัครสอบ cu-best
สำหรับสมัครสอบ CU-BEST ทางจุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัยให้ผู้สอบทุกท่านสมัครสอบออนไลน์ครับที่http://www.mbachula.info/ หากใครไม่เคยสอบมาก่อนจะต้องเข้าไปกรอกรายละเอียดส่วนตัวค่ะ และต้องกำหนด Password ของตัวเอง หากใครมี Password แล้วเคยสอบมาแล้ว ก็สามารถเข้าไปสมัครสอบได้เรื่อยๆ เลยครับ

 

เพิ่มเติม 1.2

CU-BEST คืออะไรCU-BEST ซึ่งประกอบด้วยส่วนการวิเคราะห์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ และข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญา โดยมีการจัดสอบปีละ 4 ครั้ง สำหรับCUBEST ภาษาไทยและ 2 ครั้ง สำหรับ CUBEST ภาษาอังกฤษ คะแนนสอบ CU-BEST มีอายุ 2 ปี โดยสามารถติดตามรายละเอียด กำหนดการรับสมัครและวันสอบ จากทางเว็บไซต์ www.mbachula.info ทั้งนี้ การสมัครสอบใช้วิธีสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ และชำระเงินค่าสมัครผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หลังจากที่สอบแล้วประมาณ 1-3 วัน ผู้สอบสามารถเข้ามาตรวจผลคะแนนได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ลงทะเบียนเช่นกัน และใช้ผลคะแนนที่ประกาศผ่านทางหน้าเว็บไซต์ส่งเป็นหลักฐานการสมัครได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอผลสอบในรูปกระดาษแจ้งผล•             หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ•             หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น

•             หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน

•             หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการโรงพยาบาล

•             หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

•             หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

•             หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์

•             หลักสูตรบัญชีดุษฏีบัณฺฑิต

ความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

 

* สาหรับหลักสูตร MBA English Program จะต้องใช้ CU-BEST (English) เท่านั้น

หลักสูตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์สอบและไม่คืนค่าสมัคร

หากผู้สมัครไม่ดาเนินการสมัครตามขั้นตอน หรือชาระเงินค่าสอบล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด !!!!!

ค่าสมัครสอบ CU-BEST (ไทย) 500 บาท

ค่าสมัครสอบ CU-BEST (Eng) 1,000 บาท

 

 

คะแนนขั้นต่าของแต่ละภาควิชาที่จะเข้าได้

ภาควิชา คะแนนขั้นต่ำ CU-BEST CU-TEP IELTS ,TOEFL
MBA. Regular ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำ คะแนนขั้นต่ำ 60 คะแนน กรณีผลสอบ Toefl คะแนนขั้นต่ำ 60 หรือIelts คะแนนขั้นต่ำ 5.5
MBA. Young Executive ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำ คะแนนขั้นต่ำ 60 คะแนน กรณีผลสอบ Toefl คะแนนขั้นต่ำ 60 หรือIelts คะแนนขั้นต่ำ 5.5
MBA. Executive ไม่ต้องใช้ผลสอบ CU-BEST มีคะแนน CUTEP มากกว่า 45คะแนน
MBA. Aviation Management ต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 200คะแนน คะแนนขั้นต่ำ 50 คะแนน กรณีผลสอบ Toefl คะแนนขั้นต่ำ 60 หรือIelts คะแนนขั้นต่ำ 5.5
MBA English Program CU-BEST(English) – ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำ คะแนนขั้นต่ำ 70 คะแนน หรือเทียบเท่าด้วยคะแนน TOEFLหรือ IELTS กรณีผลสอบ Toefl คะแนนขั้นต่ำ 70 หรือIelts คะแนนขั้นต่ำ 6
MBA Hospital and Health care Management ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำ คะแนนขั้นต่ำ 50 คะแนน กรณีผลสอบ Toefl คะแนนขั้นต่ำ 60 หรือIelts คะแนนขั้นต่ำ 5.5

 

วิธีการคิดคะแนน

ข้อสอบ CU-BEST แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ

ส่วนที่ 2 คณิตศาสตร์

ส่วนที่ 3 ทักษะเชาวน์ปัญญา และมีเกณฑ์การคิดคะแนนคือ

  • หากตอบถูกจะได้ 5 คะแนน
  • ตอบผิดลบ 2 คะแนน
  • ตอบมากกว่า 1 ข้อ ติดลบ 5 คะแนน

 

  • ไม่ตอบ 0 คะแนน

 

รูปแบบคะแนน CU-BEST

หลักสูตร วิเคราะห์ธุรกิจ คะแนน (ข้อ) คณิตศาสตร์ คะแนน (ข้อ) IQ คะแนน (ข้อ) รวม คะแนน (ข้อ)
 CU-BEST (ไทย) 200 (40) 200 (40) 100 (20) 500(100)
 CU-BEST (English) 150 (30) 150 (30) 100 (20) 400 (80)

กำหนดการสอบCU-BESTคณิตศาสตร์แนว GMAT และวิเคราะห์ธุรกิจ เวลา 9.00 – 12.00 น.

 

วิธีการสมัครสอบ CU-BEST

เข้าสู่หน้าจอ www.mbachula.info ใน หลักของระบบการสมัครสอบ CUBEST online ใน การเข้าใช้ครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนก่อน สาหรับผู้ที่เคยสมัครสอบหรือ ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าระบบได้ทันที ในการสมัครสอบ ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครในเมนู “ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้ครบถ้วน เมื่อถึงกาหนดสมัครสอบตามกาหนดการ ให้ไปที่เมนู “ใบสมัคร” จะพบรายละเอียดของการสมัครสอบในรอบนั้นๆเมื่อกรอกใบสมัครและยืนยันแล้ว ผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ฟอร์มชาระเงิน สาหรับ ชาระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จและเก็บไว้เป็น หลักฐาน และเข้าไปดูสถานการณ์สมัครและการชาระเงินได้จากเว็บไซต์อีกครั้ง ใน เมนู “ประวัติการสมัคร”

 

ตรวจสอบเลขที่นั่งและสถานที่

 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่ นั่งและผังสอบได้ด้วยตนเองตามวันเวลาที่ประกาศในกาหนดการ โดยเข้าสู่ระบบรับ สมัครสอบ และตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบจากเมนู “ประวัติการสมัคร” ทางศูนย์ทดสอบ CU-BEST จะไม่มีการส่งบัตรประจาตัวสอบไปให้ ( ผู้สมัคร จะต้องใช้บัตรประจาตัวประชาชนในการเข้าสอบ )

 

 

 

ในส่วนของ CU-BEST จะสอนในส่วนของ คณิตศาสตร์ทั้งหมด

 

 

สอนโดย  อดีตนักศึกษาแพทย์มหิดลชั้นปีที่ 6 (extern) ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมดีเยี่ยมถึงเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับทุนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นอาจารย์แพทย์ด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์(Ph.D.) ถึงระดับปริญญาเอก

ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาครูพี่ top และประกอบกิจการส่วนตัว

ติดต่อ tel : 08-4455-0520
www.kru-top.com
E-mail : topne_911@hotmail.com
kru_top@live.com
Line ID : toffykung 123
Instagram : tutortop

 

อ่านประวัติผู้สอนเต็มๆ คลิกที่นี่

ความเห็นจากเพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จหลังจากมาเรียนกับครูพี่ top คลิกที่นี่

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย เลข คณิต คณิตศาสตร์