ติวสอบ IGCSE (Math-Science)

The IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) is a certificate of secondary education accredited by the UK government. Students who pass all five subjects of their choosing can use this certificate as a high school diploma and can apply to international universities in Thailand and overseas.

IGCSE/GCSE คืออะไร

IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Education เป็นประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในระบบอังกฤษ ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ

ในประเทศไทย IGSCE ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายและมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถนำไปเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาของประเทศไทยได้ และสามารถนำไปใช้ในการสมัครเรียนมหาลัยชั้นนำในประเทศไทย หรือ ในต่างประเทศได้ โดยในประเทศไทยนักเรียนสามารถเลือกสอบได้ 2 ที่ คือของ CIE(Cambridge International Examinations)กับ Edexcel และต้องสอบ IGSCE ให้ผ่าน 5 วิชาจาก 30 วิชา โดยมีวิชาบังคับ 2 วิชา คือ Mathematic (เลือกสอบ 1 ตัวจาก 3 ตัว) และ English (เลือกสอบ 1 ตัว จาก 2 ตัว) ถึงจะสามารถนำไปใช้ในการเทียบวุฒิได้ ข้อได้เปรียบของนักเรียนที่สอบ IGSCE คือการที่นักเรียนสามารถเลือกวิชาที่ต้องการสอบได้เอง และ เวลาในการเตรียมตัวสอบที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าการสอบแบบอื่นๆ (หากสอบผ่านเร็วก็เข้ามหาลัยได้เร็ว หรือ หากไม่ถนัดวิชาใดก็สามารถเลือกสอบวิชาอื่นได้)

ผลการสอบ IGSCE จะออกเป็นผล A*, A, B, C, D, E, F และ G โดยข้อสอบ IGSCE แต่ละวิชาจะมีให้เลือกอยู่ 2 ระดับคือ Core (เนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้น) และ Extended (เนื้อหาขั้นสูง) โดยนักเรียนที่สอบในระดับ Core นั้นจะได้ผลสอบตั้งแต่ C, D, E, F และ G เท่านั้น แต่ในระดับ Extended นั้นจะได้ระดับผลสอบตั้งแต่ A*, A, B, C, D, E, F และ G ผู้สมัครสอบเกือบทั้งหมดจึงนิยมสอบในระดับ Extended

โดยสถาบันกวดวิชาครูพี่ top (กวดวิชา kru-top) นั้นมีเปิดสอนวิชาใน IGSCE ในวิชา Mathematics(0580,0581), Physics, Chemistry, Biology, Combine Science, Co-ordinate Sciences

สรุป

IGCSE คืออะไร ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ IGCSE กันก่อน การสอบ IGCSE (The Cambridge International General Certificate of Secondary Education) คือการสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะด้านต่างๆ เมื่อนักเรียนสอบผ่านทั้ง 5 วิชาของ IGCSE จะสามารถนำวุฒิไปเทียบเท่ากับกระทรวงศึกษาธิการเท่ากับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ากับ O-Level นั่นเอง วิชาของ IGCSE มีหลายหลายมากกว่า 70 วิชาเพื่อส่งเสริมความถนัดของนักเรียน โดยวิชาหลักๆ ที่เป็นที่นิยมคือ ESL, Business Studies, Development Studies, Travel and Tourism, Mathematics, Physics, and Biology

IGCSE แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

  1. Core: เป็นการวัดความรู้ระดับพื้นฐาน เมื่อสอบผ่านนักเรียนจะได้เกรด C-G
  2. Extended: เป็นการวัดความรู้ระดับสูง เมื่อสอบผ่านนักเรียนจะได้เกรด A-

สิ่งที่สำคัญ คือ นักเรียนต้องสอบให้ได้เกรดต่ำที่สุดคือ C นั่นเอง ดังนั้นก่อนเลือกวิชาที่จะสอบ นักเรียนจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจจากผู้เชี่ยวชาญผู้สามารถให้คำแนะนะและประเมินความถนัดของนักเรียนได้

ช่วงเวลาของการสอบคือช่วงเดือนมิถุนายน และพฤศจิกายนของทุกๆ ปี โดยนักเรียนจะต้องจองวันสอบล่วงหน้ากับทาง British Council อย่างน้อยหนึ่งเดือน ไม่เช่นนั้นจะต้องเสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า

     หลักสูตร International General Certificate of Secondary Educational (IGCSE) ถูกจัดทำสำหรับนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี ให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับ ศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น อาทิ นำไปใช้ศึกษาต่อในหลักสูตร AS, A Level, International Baccalaureate (IB) หรือเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย สำหรับประเทศไทยการสอบผ่านหลักสูตร IGCSE และ GCE O Level ผู้สอบสามารถนำผลที่สอบได้ใน 5 รายวิชาที่ได้ไม่ต่ำกว่า C ไปขอเทียบวุฒิการศึกษาและนำเอกสารการเทียบวุฒิยื่นสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้
หลักสูตร IGCSE เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในปัจจุบันมีผู้ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวกว่า 300,000 คนต่อปีจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก หลักสูตร IGCSE เป็นหลักสูตรที่มีวิชาต่างๆให้ผู้ศึกษาสามารถเลือกเรียนได้โดยหลักสูตร IGCSE นั้นเป็นการเรียนการสอบที่บูรณาการระหว่างความรู้ในแต่ละรายวิชาไปพร้อมกับการฝึกปฎิบัติจากประสบการณ์จริง ซึ่งในการสอบบางวิชา ผู้สอบสามารถเลือกทำข้อสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาแบบ Core (พื้นฐาน) หรือแบบ Extended (ขั้นสูง) เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ของผู้สอบที่มีความแตกต่างกัน โดยผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Core จะได้เกรด C, D, E, E หรือ G เท่านั้น ในขณะที่ผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Extended จะได้เกรดตั้งแต่ A, B, C, D, E, F หรือ G
การสอบ IGCSE นั้นจะถูกจัดขึ้นโดยโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอังกฤษ ส่วนผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติข้างต้น สามารถสอบได้โดยสมัครสอบกับ British CouncilThailand ซึ่งใช้แบบทดสอบของ University of Cambridge International Examination (CIE) ในการสอบ
รายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตร IGCSE มีรายวิชาให้เลือกสอบจาก 5 กลุ่มวิชาอันประกอบไปด้วย
1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)
หน่วยงานจัดสอบหลักสูตร IGCSE ในประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับสมัครและจัดสอบหลักสูตร IGCSE  ในประเทศไทยคือ บริติช เคาน์ซิล (ซอยจุฬาฯ 64 สยามสแควร์ กทม. โทรศัพท์ 02 652 5480-9)
ช่วงเวลาในการสอบหลักสูตร IGCSE
หลักสูตร IGCSE มีช่วงเวลาในการจัดสอบปีละ 2 ครั้งคือในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน และช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ดังตารางต่อไปนี้
ช่วงเวลาในการสมัครสอบ                                        พ.ค./มิ.ย.                              ต.ค./พ.ย.
ช่วงการสมัครปกติ                                ต้นเดือนธันวาคม – มกราคม            ต้นเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม
ช่วงการสมัครล่าช้า                                     ต้นเดือนกุมภาพันธ์                         ต้นเดือนกันยายน
รายงานผลคะแนนสอบ                                          กันยายน                             กุมภาพันธ์ ปีถัดไป
รับ Certificate                                                       ตุลาคม                               พฤษภาคม ปีถัดไป
ค่าสมัครสอบ IGCSE โดยทั่วไปราคา 4,500 บาทต่อวิชา อย่างไรก็ตามอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ค่าสมัครสอบ 4,500
ค่าลงทะเบียนล่าช้า 3,000
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 2,200 สำหรับสอบสัมภาษณ์วิชา ESL

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ IGSCE

  1. ในทุกๆปี IGSCE มีการเปิดสมัครและสอบ อยู่ 2 ช่วงด้วยกัน กลางปี May/ June และอีกครั้งปลาย Oct/ Nov
  2. ไม่จำกัดอายุสำหรับผู้สมัคร IGSCE
  3. ข้อสอบส่วนใหญ่ เป็นข้อสอบ เชิงวิเคราะห์ เป็นข้อสอบบรรยาย มี Multiple Choice บ้างแต่เป็นเพียงส่วนน้อย
  4. จะทราบผลสอบ ภายใน 3-4 เดือน
  5. เกรดที่ผ่านขั้นต่ำคือ เกรด C
  6. วิชาสำคัญ คือ Mathematics และ English

 

เรียน IGCSE ที่ไหนดี??

สถาบันกวดวิชาครูพี่ top (กวดวิชา kru-top) เปิดสอน IGCSE วิชาหลักโดยครูพี่ top เอง ที่มีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาาสตร์และวิทยาศาสตร์ IGSCE กว่า 10 ปี  จึงเข้าใจปัญหาของนักเรียนเป็นอย่างดี รับรองถึงคุณภาพ และ ความสำเร็จของนักเรียน  ด้วยหลักสูตร IGCSE ของเรา พัฒนาจากประสบการณ์ตรง จึงทำให้เนื้อหาที่เรียนสอดคล้องกับการนำไปใช้จริง เรามีวิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้แน่ใจว่านักเรียนของเรามีความเข้าใจในบทเรียนโดยการให้ฝึกทำโจทย์ในจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจจนกว่าจะเข้าใจไปทีละจุด จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนของจากสถาบันกวดวิชาครูพี่ top (กวดวิชา kru-top) จะเข้าใจเนื้อหาที่เรียนอย่างแท้จริง นอกจากนี้สถาบันของเรายังมีการแนะแนวข้อสอบที่นักเรียนแต่ละคนต้องทบทวนก่อนไปสอบจริง เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะทำได้ดีเยี่ยม

 

IGCSE – International General Certificate of Secondary Education

What are the benefits of the IGCSE?

–       The IGCSE is recognized by the Thai Ministry of Education as the equivalent to a Thai high school diploma.

–       Students can choose the subjects and the level of difficulty that they want to take (see Core and Extended Level).

–       Grade C in IGCSE English (both First Language and Second Language) satisfies the English proficiency requirements of a number of universities in the UK and other Anglophone countries.

–       Grade C in both IGCSE and O Level Mathematics satisfies the matriculation requirements of universities in the UK, many Anglophone countries and other countries across the world.

The Test

The IGCSE is normally held twice a year only:

 

IGCSE Timetable Test Registration Test Dates Results issued in
First Round July  October & November January
Second Round December  May & June August

Note: If the candidate does not achieve the desired grade he/she can re-register without having to pay the late registration fee.

 

The test is divided into 2 different levels as follows:

  1. Core Level is the measurement of the student’s knowledge of a specific subject at a less in-depth level; the number of questions and time allocated for the test are less than those of the Extended Level. The grades that each student can earn are C, D, E, F and G.

 

  1. Extended Level is the compilation of the Core Curriculum and other specific materials; the grades that each student can possibly earn are A, B, C, D, E, F and G.

In Thailand, students can apply to write the IGCSE test at the British Council, which has adopted the University of Cambridge International Examination (CIE); each student has the option to select more than 5 subject tests, but only 5 subjects with a grade of A, B or C can be selected for submission to the Ministry of Education in Thailand in order to be recognized as being the equivalent of a Thai high school diploma.

 

 

สอนโดย  อดีตนักศึกษาแพทย์มหิดลชั้นปีที่ 6 (extern) ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมดีเยี่ยมถึงเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับทุนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นอาจารย์แพทย์ด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์(Ph.D.) ถึงระดับปริญญาเอก

ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาครูพี่ top และประกอบกิจการส่วนตัว

ติดต่อ tel : 08-4455-0520
www.kru-top.com
E-mail : topne_911@hotmail.com
kru_top@live.com
Line ID : toffykung 123
Instagram : tutortop

 

อ่านประวัติผู้สอนเต็มๆ คลิกที่นี่

ความเห็นจากเพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จหลังจากมาเรียนกับครูพี่ top คลิกที่นี่

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย เลข คณิต คณิตศาสตร์ วิทย์ วิทยาศาสตร์