ติวสอบ SAT-2

เกริ่นนำ

ข้อสอบ SAT คืออะไร?
SAT คือ การสอบความถนัดในวิชาเลขและภาษาอังกฤษ เป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของอเมริกา เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในไทยก็ใช้เป็นเกณฑ์ เช่น โปรแกรมนานาชาติใน จุฬาฯ และ ธรรมศาสตร์ ดังนั้นน้องๆ ที่ต้องใช้ผลสอบ SAT ให้พี่ๆ ช่วยแนะนำข้อมูลนะครับ

SAT เคยถูกเรียกว่า Scholastic Assessment Test หรือ Scholastic Aptitude Test 1 และ SAT II หรือ Scholastic Aptitude Test II แม้กระทั่ง Achievement Test หรือ Act แต่ในตอนนี้ SAT ไม่มีความหมายดังกล่าวอีกต่อไป จะเรียกแต่เพียง SAT Reasoning Test

ข้อสอบ SAT นั้นทดสอบความสามารถในการใช้เหตุผลเช่นเดียวกับข้อสอบความถนัดทั่วไปที่จัดสอบโดย สทศ.

SAT คือการทดสอบความถนัดในวิชาเลข (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Verbal) โดยนับเป็นข้อสอบเข้าระดับอุดมศึกษาของประเทศอเมริกา เช่นเดียวกันหลายๆ มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยก็ใช้ข้อสอบ SATเป็นเกณฑ์การคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื้้อหาการสอบของวิชาภาษาอังกฤษนั้นมีความเข้มข้นและเรียกได้ว่าต้องอาศัยความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบและความจำที่ดีของนักเรียน เนื่องจากในส่วนของ Sentence Completion (Verbal) นั้น นักเรียนจะต้องเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะของSAT กว่า 1,000 คำ และต้องใช้ความว่องไวในการตอบข้อสอบด้วย จึงนับได้ SAT เป็นเกณฑ์ตัดสินที่มีประสิทธิภาพมาก

เช่นเดียวกันในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ถึงแม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในประเทศไทยซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีความถนัดและความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดี แต่นักเรียนอาจประสบปัญหาการทำ ความเข้าใจกับโจทย์ซึ่งมักจะยาวกว่าปกติและมีความซับซ้อนมาก

ดังนั้นหากมีความมุ่งมั่่นในการสอบ SAT อย่างจริงจัง นักเรียนจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างน้อย 6 เดือน ทั้งนี้รวมไปถึงการทดลองลงสนามสอบและการเตรียมตัวในส่วนของเนื้อหา

SAT ข้อสอบวัดความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Verbal) โดยเป็นข้อสอบเข้าระดับอุดมศึกษาของประเทศอเมริกาและ มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย

SAT II ข้อสอบวัดความถนัดทางด้านฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

คะแนนของ SAT นั้นจะแสดงผลจาก Verbal และ คณิตศาสตร์ โดยจะมีคะแนนในช่วง 200 ถึง 800 นักเรียนต้องติดต่อกับทางสถาบันที่ต้องการสอบเข้าและสอบถามถึงคะแนนที่สถาบันนั้นๆ ต้องการเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้ถูก

ข้อสอบ SAT และผลคะแนนสอบ

ข้อสอบ SAT แบ่งออกเป็น 7 section เวลาในการสอบคือ 3 ชั่วโมง โดยจัดแบ่งข้อสอบดังนี้

 • SAT Verbal: มี 3 ส่วน ซึ่งทดสอบในเรื่องของ Reading, Grammar และ Analytical Reasoning โดยมีรูปแบบของคำถามเป็น Analogies, Sentence Completion และ Critical Reading ระยะเวลาของการสอบคือ 1 ชั่วโมง 15 นาที
 •  SAT Math: มี 3 ส่วนเช่นกัน ซึ่งทดสอบในเรื่องของ Algebra, Arithmetic และ Geometry โดยมีรูปแบบของคำถามแบบ Quantitative Comparisons (QCs), Regular Math และ Grid-ins ระยะเวลาของการสอบคือ 1 ชั่วโมง 15 นาที
 •  Experimental: การสอบใน 1 section ที่เหลือนี้ จะเป็นเรื่องของบททดสอบ ซึ่งอาจเป็นทางด้านของ Verbal หรือ Math และใช้เป็นข้อมูลภายในของ ETS เท่านั้น คะแนนในส่วนนี้ จะไม่นำมารวมกับคะแนนในส่วนอื่นๆ

ผลคะแนน SAT

ผู้สอบจะได้รับคะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนของ Math และส่วนของ Verbal ในแต่ละวิชานี้ จะมีระดับคะแนนอยู่ในช่วง 200 – 800 โดยระดับคะแนนเฉลี่ยของทั้งประเทศจะอยู่ในช่วงประมาณ 500 ของแต่ละวิชา หรือคะแนนรวม 1,000 อย่างไรก็ดี สถาบันการศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูง มักต้องการระดับคะแนนที่สูงกว่านี้มาก

ระดับ คะแนนที่แต่ละสถาบันการ ศึกษาต้องการ จะมีความแตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ดี สถาบันการศึกษาเหล่านี้ ก็พิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย รวมถึง GPA และใบรายงานผลการเรียน จดหมาย recommendation การสัมภาษณ์ และการเขียนบทความเกี่ยวกับตัวเองของนักศึกษา นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาทุกแห่งยังสามารถรับพิจารณาผล ACT แทนผล SAT ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ SAT รวมถึงการสมัคร online: www.collegeboard.com

 

SAT II (SAT Subject tests)

SAT II เป็น Subject Test สำหรับ SAT II จะประกอบไปด้วย

 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
 • Maths

เหมาะสำหรับสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 

SAT vs CU-AAT

การสอบ SAT และ CU-AAT สามารถใช้แทนกันได้ในกรณีจะสอบเข้าคณะ Inter ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อสอบมีความใกล้เคียงกันทั้งจำนวนข้อสอบ แนว และเวลาในการสอบ ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่าง SAT และ CU-AAT คือ SAT ส่วนที่เป็นข้อสอบ Maths จะมีเนื้อหาที่ง่ายกว่า CU-AAT ในทางกลับกัน SAT ส่วนที่เป็นข้อสอบ English จะมีเนื้อหาที่ยากกว่าข้อสอบ CU-AAT สรุป CU-AAT เลขยาก อังกฤษง่าย, SAT เลขง่ายอังกฤษยาก

ข้อแนะนำในการสอบ SAT

 เนื่องจากคะแนนเก็บได้ 2 ปี จึงแนะนำให้สอบได้ต้องแต่เรียนอยู่ชั้น ม. 4 หรือ ม. 5 ในการสมัครสอบ SAT นั้นผู้สมัครควรสมัครสอบ CU-AAT ควบคู่ไปด้วย เนื่องจากเนื้อหาในการสอบใกล้เคียงกัน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ SAT

 1. ในการสอบมี 3 ส่วน คือ Maths, Critical Reading และ Writing โดยทั่วไปมหาลัยจะพิจารณาเฉพาะ Maths, Critical Reading คือมีคะแนนเต็ม 1600 คะแนน
 2. สำหรับ Multiple Choice หากทำผิดจะมีการหักคะแนน 0.25 คะแนน
 3. ในแต่ละข้อมีเวลาในการทำเฉลี่ย 50-70 วินาที จึงเป็นข้อสอบแบบ Speed Test ที่ต้องการความถูกต้องสูง เนื่องจากมีการหักคะแนน

 

SAT-II – Scholastic Assessment Test II

What is the SAT II?

SAT Subject Tests are hour-long, content-based tests that allow you to showcase achievement in specific subject areas where you excel. There are 20 SAT Subject Tests in five general subject areas: English, history, languages, mathematics and science. These 20 subjects are Literature, U.S. History, World History, Math Level I, Math Level II, Biology E/M, Chemistry, Physics, French Reading, French Reading with Listening, German Reading, German Reading with Listening, Spanish Reading, Spanish Reading with Listening, Modern Hebrew, Italian, Latin, Japanese Reading with Listening, Korean Reading with Listening and Chinese Reading with Listening.

Students in Thailand predominantly take only four of these 20 subjects, namely Math Level II, Physics, Chemistry and Biology. These are necessary for admittance to international programs at the following universities:

 1. Chulalongkorn University, Faculty of Engineering
 2. Thammasat University, Faculty of Engineering
 3. Rangsit University, Faculty of Medicine

Note: Chulalongkorn University accepts SAT Subject Tests as equivalent to the CU-ATS and CU-ATS (Nano).

Students who are interested in taking the test can register online at http://sat.collegeboard.org/register/sat-international-dates or ask us to assist with the registration. The SAT Subjects Tests are offered 6 times per year in October, November, December, January, May and June. Registration is only possible for the next test date.

 

ครูพี่ top มีประสบการณ์สอน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เป็นเวลากว่า 10ปี โดยเรามีระบบการสอนที่ให้เด็กเข้าใจง่าย ไม่เน้นให้ท่องจำ แต่เน้นสร้างกระบวนการคิดให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และเข้าใจโจทย์ได้ด้วยตนเองหลังจากเรียนกับเรา ดังนั้นน้องๆที่เรียนกับเราไปจึงได้คะแนนมากกว่า650 ขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ และมีความพึงพอใจที่ได้ทำอย่างเข้าใจไม่ใช่ทำตามสูตรที่ต้องนั่งท่องจำ สถาบันกวดวิชาครูพี่ top (กวดวิชา kru-top) มีสอน SAT2  ทุก Part :

>>ลิ้งค์ข้อสอบเก่าคลิกที่นี่(รอแพ๊พ)

 

สอนโดย  อดีตนักศึกษาแพทย์มหิดลชั้นปีที่ 6 (extern) ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมดีเยี่ยมถึงเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับทุนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นอาจารย์แพทย์ด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์(Ph.D.) ถึงระดับปริญญาเอก

ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาครูพี่ top และประกอบกิจการส่วนตัว

ติดต่อ tel : 08-4455-0520
www.kru-top.com
E-mail : topne_911@hotmail.com
kru_top@live.com
Line ID : toffykung 123
Instagram : tutortop

 

อ่านประวัติผู้สอนเต็มๆ คลิกที่นี่

ความเห็นจากเพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จหลังจากมาเรียนกับครูพี่ top คลิกที่นี่

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย เลข คณิต คณิตศาสตร์ วิทย์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ชีววิทยา SAT1 SAT2