ติวสอบ SMART-1 (Math)…สำหรับlinkหน้า SMART2 >>clickที่นี่

SMART-I – Scholastic Management Aptitude Requirement Test
Centerat Thammasat University

SMART-I for Undergraduate Level สำหรับระดับปริญญาตรี

smart-i คือข้อสอบ SMART-I for Undergraduate Level เป็นชุดข้อสอบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการ จัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆเพื่อประเมิน ความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลใน การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

smart-i ใช้กับใคร

ผู้เข้าทดสอบ SMART-I for Undergraduate Level โดยส่วนใหญ่ คือ ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจทั้งหลัก สูตรภาษาไทยและ หลักสูตรนานาชาติ (BBA), ผ่านโครงการรับตรง (Direct Entrance) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะฯได้มอบหมายภารกิจในการจัดสอบให้แก่ศูนย์ ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังนั้นศูนย์ฯจึงได้พัฒนา แบบทดสอบชุดนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วน หนึ่งในการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจของ คณะฯ

smart-i วัดอะไรการทดสอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบ SMART-I for Undergraduate Level นั้นจุดมุ่งหมายประการสำคัญ คือ การวัดระดับความสามารถทางวิชาการที่จำเป็นและเหมาะสมในการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีทางการบัญชีและ บริหารธุรกิจของนักศึกษา โดยผลการทดสอบนั้นจะสะท้อนความสำเร็จของการเรียนในระดับปริญญาตรี ข้อสอบ SMART-I for Undergraduate Level เป็นมาตรวัดที่มีทั้งความเที่ยง(Reliability) และความตรง (Validity) ของกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยผู้สมัครจะเข้าทดสอบด้วยแบบทดสอบที่เป็น มาตรฐานเดียวกัน ทำให้ผลสอบ ที่ออกมาสามารถนำไปเปรียบเทียบระหว่างผู้สมัครได้อย่างเป็นรูปธรรม

smart-i มีกี่พาร์ทข้อสอบ SMART-I for Undergraduate Level เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความพร้อมของผู้เข้าสอบในการ ศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (ข้อสอบเป็นภาษาไทย) โดยประกอบด้วย

วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (60 นาที) เป็นข้อสอบซึ่งวัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำ เป็นสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ โดยเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ พีชคณิต จำนวนจริง เซต ฟังก์ชันเรขาคณิตวิเคราะห์ ลำดับและอนุกรม วิธีเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ ความน่าจะเป็น และสถิต
วัดความสามารถด้านการอ่าน (60 นาที) เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของข้อความหรือบทความ ซึ่งความสามารถด้านการอ่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (60 นาที) เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
วัดความรู้รอบตัว (15 นาที) เป็นข้อสอบซึ่งวัดความรอบรู้ในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบัน ความรอบรู้ในด้านต่างๆ เหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญ ซึ่งบ่งบอกถึงความเหมาะสมในการศึกษาด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ


หมายเหตุ : ข้อสอบทั้ง 4 ส่วนเป็นข้อสอบแบบปรนัย ทั้งหมด


คะแนน smart-i ใช้อย่างไร?

การสอบข้อเขียนถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการคัดเลือกเข้า ศึกษาในระดับปริญญาตรี เพราะการสอบข้อเขียนจะแสดงระดับความสามารถทางวิชาการที่ผลักดันให้นักศึกษา ประสบความสำเร็จในการเรียน ระดับปริญญาตรี ลักษณะของแบบทดสอบข้อเขียนสามารถประเมินความพร้อมและทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ในการศึกษา ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านการอ่าน ความรอบรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ อันเป็นทักษะและความสามารถที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนระดับปริญญาตรี ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจให้ประสบผล สำเร็จ ผลสอบ SMART-I for Undergraduate Level จะนำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ผ่านโครงการรับตรงของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA) โดยผลคะแนนที่นำมายื่นประกอบนั้น จะถูกพิจารณาความสำคัญในลำดับแรกๆ ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น การใช้ผลสอบ SMART-I for Undergraduate Level ในการคัดเลือกนักศึกษาช่วยให้คณะฯ สามารถกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร

โดยข้อสอบ SMART-I for Undergraduate Level ประเมินความสามารถ 4 ด้าน ซึ่งการกำหนดสัดส่วนหรือน้ำหนักสำหรับผลสอบในแต่ละส่วน อาจมีความแตกต่างกัน ใน แต่ละหลักสูตร จึงทำให้คณะฯ สามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตรงตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรได้ นอกจากนี้การประเมิน ความสามารถทั้ง 4 ด้านนั้นถูกออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมไทยและระบบการศึกษาของไทยได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น SMART-I for Undergraduate Level จึงเป็นแบบทดสอบข้อเขียนที่เหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

 

 

เพิ่มเติม

SMART for Undergraduate Level คืออะไร

ข้อสอบ SMART for Undergraduate Level เป็นชุดข้อสอบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

SMART for Undergraduate Level ใช้กับใคร

ผู้เข้าทดสอบ SMART for Undergraduate Level โดยส่วนใหญ่ คือ ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA) ผ่านโครงการรับตรง (Direct Entrance) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะฯได้มอบหมายภารกิจในการจัดสอบให้แก่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนั้นศูนย์ฯ จึงได้พัฒนาแบบทดสอบชุดนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจของคณะฯ
SMART for Undergraduate Level วัดอะไร

การทดสอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบ SMART for Undergraduate Level นั้นจุดมุ่งหมายประการสำคัญ คือ การวัดระดับความสามารถทางวิชาการที่จำเป็นและเหมาะสมในการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจของนักศึกษา โดยผลการทดสอบนั้นจะสะท้อนความสำเร็จของการเรียนในระดับปริญญาตรี ข้อสอบ SMART for Undergraduate Level เป็นมาตรวัดที่มีทั้งความเที่ยง(Reliability) และความตรง (Validity) ของกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยผู้สมัครจะเข้าทดสอบด้วยแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ผลสอบที่ออกมาสามารถนำไปเปรียบเทียบระหว่างผู้สมัครได้อย่างเป็นรูปธรรม

SMART for Undergraduate Level มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ SMART for Undergraduate Level เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความพร้อมของผู้เข้าสอบในการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (ข้อสอบเป็นภาษาไทย) โดยประกอบด้วย

  • วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (60 นาที)
  • วัดความสามารถด้านการอ่าน (60 นาที)
  • วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (60 นาที)
  • วัดความรู้รอบตัว (15 นาที)

     ข้อสอบส่วนที่ 1 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ โดยเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิต จำนวนจริง เซต ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ลำดับและอนุกรม วิธีเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ ความน่าจะเป็น และสถิติ

ข้อสอบส่วนที่ 2 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของข้อความหรือบทความ ซึ่งความสามารถด้านการอ่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

ข้อสอบส่วนที่ 3 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ข้อสอบส่วนที่ 4 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความรอบรู้ในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบัน ความรอบรู้ในด้านต่างๆ เหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญซึ่งบ่งบอกถึงความเหมาะสมในการศึกษาด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ

***ข้อสอบทั้ง 4 ส่วนเป็นข้อสอบแบบปรนัย ทั้งหมด

SMART for Undergraduate Level ใช้อย่างไร

การสอบข้อเขียนถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี เพราะการสอบข้อเขียนจะแสดงระดับความสามารถทางวิชาการที่ผลักดันให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนระดับปริญญาตรี ลักษณะของแบบทดสอบข้อเขียนสามารถประเมินความพร้อมและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านการอ่าน ความรอบรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ อันเป็นทักษะและความสามารถที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ผลสอบ SMART for Undergraduate Levelจะนำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจผ่านโครงการรับตรงของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA) โดยผลคะแนนที่นำมายื่นประกอบนั้นจะถูกพิจารณาความสำคัญในลำดับแรกๆ ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น การใช้ผลสอบ SMART for Undergraduate Level ในการคัดเลือกนักศึกษาช่วยให้คณะฯ สามารถกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร โดยข้อสอบ SMART for Undergraduate Level ประเมินความสามารถ 4 ด้าน ซึ่งการกำหนดสัดส่วนหรือน้ำหนักสำหรับผลสอบในแต่ละส่วนอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละหลักสูตร จึงทำให้คณะฯ สามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตรงตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรได้ นอกจากนี้การประเมินความสามารถทั้ง 4 ด้านนั้นถูกออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมไทยและระบบการศึกษาของไทยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น SMART for Undergraduate Level จึงเป็นแบบทดสอบข้อเขียนที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

 

ช่องทางการเข้าศึกษาต่อในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมี 3 ช่องทาง ดังนี้

1. โครงการรับตรง

ดำเนินการโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม โดยเรียงตามลำดับคะแนน SMART-I และคะแนนทุกส่วนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยค่าน้ำหนักคะแนนแต่ละส่วน สำหรับปีการศึกษา 2555 เป็นดังนี้

คะแนน SMART-I

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์                      ร้อยละ 30
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                    ร้อยละ 30
ความสามารถด้านการอ่าน                             ร้อยละ 30
ความรู้รอบตัว                                                 ร้อยละ 10

คณะพาณิชย์ฯ ให้ความสำคัญกับคะแนนทุกส่วน ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมีคะแนน
SMART-I สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้คือ
1. คะแนนแต่ละส่วนของ SMART-I (จากการสอบครั้งเดียวกัน) ต้องไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
2. คะแนนรวมเมื่อแปลงเป็นคะแนนสำหรับโครงการรับตรง ตามค่าน้ำหนักข้างต้นแล้วไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
จาก 100 คะแนน (ใช้โปรแกรมแปลงคะแนนที่ www.smart.bus.tu.ac.th)
3. ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษาฯ
คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์กำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามที่เห็นสมควร สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษา กล่าวคือถึงแม้คะแนนสอบข้อเขียนสูง แต่ถ้าไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ก็จะไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา  ผลการตัดสินของคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษา ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการสมัคร
1. ตรวจสอบว่ามีผลคะแนน SMART-I สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ และเป็นคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัคร
(ขอให้ตรวจสอบเกณฑ์การคัดเลือกให้ละเอียดก่อนตัดสินใจยื่นสมัคร)
2. สมัครโครงการรับตรงทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th
โดยเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษาเพียง 1 หลักสูตร จาก 4 หลักสูตร คือ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)
หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) 5 ปี (ท่าพระจันทร์)
หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิตและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 5 ปี (ท่าพระจันทร์)

การสอบSMART-I
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวันสอบและการสมัครได้จาก www.smart.tbs.tu.ac.th หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SMART Center)
Website : www.smart.tbs.tu.ac.th 
E-mail    : smart.tbs@tu.ac.th
โทรศัพท์  : 0-2613-2199, 0-2224-9730 และ 0-2226-4511

2. Admissions

ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ดูรายละเอียดวิชาสอบ และกำหนดการสอบที่ เว็บไซต์ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางwww.cuas.or.th

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดองค์ประกอบของการคัดเลือกเข้าเรียนใน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2555 ไว้ดังนี้
องค์ประกอบ                                                                           ค่าร้อยละ
1. GPAX                                                                                   20
2. O-NET                                                                                 30
3. GAT (General Aptitude Test)                                         30
4. PAT (Professional and Academic Aptitude Test)       20
รวม                                                                                            100

3. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง Read more
– โครงการนักศึกษาผู้พิการ (สมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ) Read more
– โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง  Read more
– โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา  Read more
– โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Read more

 


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ SMART for Undergraduate Level 450 บาท/ครั้ง

 

SMART-I – Scholastic Management Aptitude Requirement Test


What is the SMART I?

The SMART I is the Scholastic Management Aptitude Requirement Test developed and designed by the Business School of Thammasat University. All students who wish to enter the Thai undergraduate programs at the Thammasat Business School as well as students who wish to apply for direct entrance to the international Bachelor of Business Administration (BBA) are required to take the SMART I.

Test Content

The SMART I is divided into four different sections: Mathematics, Critical Reading, English and General Knowledge. All but the English section of the test are conducted in Thai.

  1. Mathematics (Thai): This section tests the candidate’s skills in mathematics in algebra, real numbers, set theory, functions, analytic geometry, sequence and series, permutation and combination, probability and statistics. Candidates have 60 minutes to complete this section.
  2. Critical Reading (Thai): This section assesses the candidate’s critical reading skills. The emphasis lies on analyzing passages or paragraphs and writing conclusions and evaluations of the reading material. Candidates have 60 minutes to complete this section.
  3. English: This section tests the candidate’s English language skills in reading comprehension, vocabulary and grammar. Candidates have 60 minutes to complete this section.
  4. General Knowledge (Thai): This section covers various topics, such as business, economics, social studies, politics, technology and current affairs. Candidates have 15 minutes to complete this section.

SMART I Test Schedule 2014

 

Students who would like to the SMART I can register at the SMART Center of Thammasat University

 

 

ในส่วนของ SMART-1 เราจะสอนในส่วนของการวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ทั้งหมด ได้แก่ พีชคณิต จำนวนจริง เซต ฟังก์ชันเรขาคณิตวิเคราะห์ ลำดับและอนุกรม วิธีเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ ความน่าจะเป็น และสถิต

 

สอนโดย  อดีตนักศึกษาแพทย์มหิดลชั้นปีที่ 6 (extern) ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมดีเยี่ยมถึงเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับทุนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นอาจารย์แพทย์ด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์(Ph.D.) ถึงระดับปริญญาเอก

ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาครูพี่ top และประกอบกิจการส่วนตัว

ติดต่อ tel : 08-4455-0520
www.kru-top.com
E-mail : topne_911@hotmail.com
kru_top@live.com
Line ID : toffykung 123
Instagram : tutortop

 

อ่านประวัติผู้สอนเต็มๆ คลิกที่นี่

ความเห็นจากเพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จหลังจากมาเรียนกับครูพี่ top คลิกที่นี่

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย เลข คณิต คณิตศาสตร์  SMART1 SMART2