ติวสอบ SMART-2 (Maths)

SMART-II คืออะไรข้อสอบ SMART (Scholarly Management Aptitude Requirement Test) เป็นชุดข้อสอบที่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการจัดการของผู้เข้าทดสอบ โดย SMART for Graduate Level จะเป็นแบบทดสอบในการประเมินความสามารถของบุคคลในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาโทผู้เข้าทดสอบ SMART for Graduate Level โดยส่วนใหญ่ คือ ผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมาโครงการปริญญาโทของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อด้วยแบบทดสอบแนว GMATแต่ในปัจจุบันคณะฯ ได้มอบหมายภารกิจในการจัดสอบให้แก่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางศูนย์ฯ จึงได้พัฒนาแบบทดสอบชุดนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของคณะต่างๆ 

โครงสร้างข้อสอบ SMART-II

 

ข้อสอบ SMART-II เป็นข้อสอบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อทดสอบความพร้อมของผู้สอบในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทางบริหารธุรกิจ เวลาที่ใช้ในการสอบ 2 ชั่วโมง แบ่งข้อสอบเป็น 2 ส่วน คือ

 

 

ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 40 ข้อ ในเวลา 1 ชั่วโมง
ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 40 ข้อ ในเวลา 1 ชั่วโมง

 

เกณฑ์การประเมินผลสอบ
ตอบถูกได้ 8 หน่วย
ตอบผิดติดลบ 3 หน่วย
ไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ข้อได้ 0 หน่วย

 

ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

 

ข้อสอบในส่วนนี้เป็นข้อสอบที่ประเมินความสามารถในเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยมุ่งเน้นในการประเมินความสามารถในการเลือกใช้ข้อมูลสำหรับการหาคำตอบอย่างมีประสิทธิภาพและความสามารถหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง เป็นการวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล โดยข้อสอบในส่วนนี้จะประกอบด้วยคำถามของข้อสอบ และข้อมูลประกอบการหาคำตอบ 2 ชุด คือ ชุดที่ 1

และชุดที่ 2 โดยในส่วนแรกจะถามถึงความเป็นไปได้ที่จะเลือกตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นในการหาคำตอบที่ถูกต้องและในส่วนที่ 2 จะถามถึงคำตอบที่ถูกต้อง

 

ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์

 

ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจสาขาต่างๆ คือ ความสามารถในการทำความเข้าใจจากการอ่านและความสามารถในการวิเคราะห์ เนื่องด้วยผู้เรียนต้องเตรียมตัวสำหรับการอ่านตำรา บทความ หรือเอกสารประกอบ เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเรียนและเพื่อใช้ในการถกเถียงแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน แสดงความเห็นในการทำกิจกรรมกลุ่มประกอบการศึกษาการวิเคราะห์กรณีศึกษา การอ่านเพื่อเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนรายงานทางบริหารธุรกิจ การสอบและการอ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการทำภาคนิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

 

ในส่วนของ SMART-2 จากสอนในส่วนของการเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 

 

สอนโดย  อดีตนักศึกษาแพทย์มหิดลชั้นปีที่ 6 (extern) ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมดีเยี่ยมถึงเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับทุนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นอาจารย์แพทย์ด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์(Ph.D.) ถึงระดับปริญญาเอก

ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาครูพี่ top และประกอบกิจการส่วนตัว

ติดต่อ tel : 08-4455-0520
www.kru-top.com
E-mail : topne_911@hotmail.com
kru_top@live.com
Line ID : toffykung 123
Instagram : tutortop

 

อ่านประวัติผู้สอนเต็มๆ คลิกที่นี่

ความเห็นจากเพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จหลังจากมาเรียนกับครูพี่ top คลิกที่นี่

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย เลข คณิต คณิตศาสตร์  SMART1 SMART2