Home ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อเด็กทุน”พสวท.”

 

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวถึงโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) ว่า โครงการข้างต้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตั้งแต่ปี 2527 มีสสวท.รับผิดชอบ โดยเปิดให้ทุนการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจนถึงปริญญาเอก และจัดค่ายวิทยาศาสตร์กับเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสสวท.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพสวท. ประจำปี 2558 ระดับม.ปลาย 100 คน เข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ในร.ร.ศูนย์พสวท. 10 แห่ง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างมีระบบ และต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดผอ.สสวท. กล่าวต่อว่า ศูนย์พสวท.ประกอบด้วย

1.ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2.ร.ร.สามเสนวิทยาลัย
3.ร.ร.ศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี
4.ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
5.ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
6.ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
7.ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
8.ร.ร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
9.ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา และ
10.ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/
ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

Leave a Reply