Home หลักสูตร หลักสูตร

คอร์สเรียน : คอร์สเรียนส่วนใหญ่ จะเป็นการสอนเสริม ทบทวนความรู้เดิม ส่วนภาคคำนวณโดยอธิบาย หลัก ทฤษฎี ให้เข้าใจได้ง่ายๆ เน้นประสบการณ์แก้ปัญหาโจทย์ (โจทย์ที่ใช้เป็นข้อสอบ เก่าใหม่ที่คัดเลือกมาอย่างดีจากทุกสนามสอบจากง่ายไปยาก ให้เข้าใจโจทย์ทุกแนว) โดยบูรณาการความรู้ในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้มีแนวทาง แก้ไขปัญหาโจทย์ได้ง่ายขึ้น (หรือมักเรียกว่า เทคนิคการทำ ข้อสอบ) ส่วนภาคบรรยาย จัดลำดับเนื้อหาให้น่าสนใจ เน้นย้ำบ่อยๆ เพื่อช่วยสร้างความจำ เสริมเทคนิคช่วยจำ สุดท้ายจะสรุปเป็นวิธีที่ง่ายเพื่อให้แก้ไขโจทย์ที่ยากๆจากทุกสนามสอบได้โดยวิธีที่ดีที่สุด และท้ายที่สุดแล้วนักเรียนของ kru-top ทุกคนจะสามารถแก้ปัญหาเป็นด้วยตนเองจากหลักสูตรที่เรียน

เรียนเดี่ยว/กลุ่มย่อย
คอร์สเรียน ม.ปลาย
คอร์สเรียน ม.ต้น

Leave a Reply