Home เกี่ยวกับสถาบัน ประวัติสถาบัน

      โรงเรียนกวดวิชา  kru-top  เปิดทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์-เคมี ตั้งแต่ระดับชั้น ป.6 ถึง ม.6  (Grade6  to Grade 12) สามารถสอนได้ทั้งเด็กอ่อนมากและเด็กเก่งมาก และสามารถสอนเนื้อหาของโรงเรียนเพื่อเพิ่มเกรดเฉลี่ย สอนข้อสอบของสนามสอบต่างๆเช่น ข้อสอบเข้ามหาลัย ข้อสอบตรงของคณะต่าง ข้อสอบโอลิมปิก ข้อสอบสอวน. ข้อสอบเพชรยอดมงกุฎ ข้อสอบพสวท. โดยมี ครู top เป็นครูผู้สอนแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ครู top เคยเป็นเด็กที่เรียนอ่อนมาก่อนแล้วสามารถศึกษาด้วยตนเองจนทำให้เรียนดีได้ จึงจะเข้าใจปัญหาของเด็กเรียนอ่อนได้ เมื่อน้องมาเรียนกับครู top จะสามารถเข้าใจบทเรียนที่ครู top นำมาสอนปูพื้นฐานจนคิดเองได้และเรียนดีได้ไม่ยาก อีกทั้งครู top ยังมีโอกาสได้สอนนักเรียนที่เรียนดีในลำดับต้นๆของประเทศมากมายทำให้ผู้ที่เรียนดีอยู่แล้วไม่เบื่อหน่ายไปกับบทเรียนที่ครู top ตั้งใจนำมาสอน

     ในต้นปี 2012 ครู topได้ตัดสินใจเปิดสถาบันกวดวิชาขึ้นมาหลังจากสั่งสมประสบการณ์สอนขณะเรียนอยู่เป็นเวลานาน ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่าน  ครู top ได้ค้นคว้า วิจัย และ ทุ่มเท พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร คัดเลือกแบบฝึกหัดทั้งง่าย – ยาก เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพสูงสุดอยู่เสมอ  และให้นักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องยากในวิธีการง่ายๆ อีกทั้งมีการคิดที่มีแบบแผน มีหลักการจำจากการเลือกเนื้อหา โจทย์ ที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคน  และครู top จะพยายามให้ทุกๆช่วงเวลาของการเรียนการสอน เป็นการเรียนที่เปี่ยมไปด้วยความสนุกและความเข้าใจ สามารถซักถามได้เมื่อไม่เข้าใจผ่านช่องทางต่างๆ

     การเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวนี้เอง  ที่ทำให้มีนักเรียนของครูtopมีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้และไม่รู้สึกไม่ชอบวิชาคำนวณอีกต่อไป  ทำให้มีจำนวนนักเรียนมากมายที่สามารถพัฒนาตัวเองในเรื่องการเรียนและประสบผมสำเร็จได้ดังหวัง ส่งผลให้เกิดความภูมิใจกับตัวนักเรียน และครอบครัว  จากการแนะนำแบบปากต่อปาก ในหมู่ของนักเรียน และผู้ปกครอง  ทำให้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบันสถาบันกวดวิชาเป็นที่รู้จัก มีจำนวนนักเรียนที่มากขึ้น และเป็นที่ไว้ใจของผู้ปกครอง

ที่มาของการสอนพิเศษ

เป็นผู้ที่รักการสอนมาตั้งแต่เด็กโดยเริ่มสอนเพื่อนระดับชั้นเดียวกันขณะที่เรียนระดับชั้นมัธยม และสอนหารายได้ขณะเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงรู้จุดอ่อนของนักเรียนแต่ละประเภทเป็นอย่างดี อีกทั้งเคยกวดวิชากับสถาบันชื่อดังหลายที่สมัยก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย จึงทำให้รู้วิธีการสอนหลากหลายแนวทางและได้ประยุกต์เนื้อหาที่มีมาตรฐานจากครูท่านต่างๆมาปรับใช้สอนนักเรียนของสถาบันแห่งนี้ ทำให้นักเรียนที่เรียนมีความเข้าใจ จึงคิดสอนพิเศษเป็นรายได้เสริม อีกทั้งแบบเรียนได้ปรับตามเนื้อหาของแต่ละโรงเรียนอยู่ตลอดเวลาทำให้พูดได้ว่าที่นี่มีเนื้อหาพร้อมสอบเพื่อเพิ่มคะแนน และสอบแข่งขันทุกสนามสอบ

Leave a Reply