Home สาระพิเศษ วิธีสมัครเรียน

สมัครเรียนผ่านธนาคาร…. เท่านั้น (ไม่รับเงินสดที่โรงเรียน)

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. นักเรียนสามารถรับ “แบบฟอร์มการชำระค่าเล่าเรียน”ได้ที่โรงเรียน หรือปริ้นท์/ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก http://www.kru-top.com ( 1 รหัส ต่อ 1 ใบ )
2. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาข้อมูล และเลือกคอร์สเรียนที่จะเรียนจากระเบียบการเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการชำระค่าเล่าเรียนให้ครบถ้วน โดยกรอก ชื่อ นามสกุล ครบถ้วน ภาษาไทยเท่านั้น ห้ามย่อ (ไม่ ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ ด.ญ./ด.ช./นาย/น.ส.) รหัสคอร์สเรียน Insti Code (ดูจากในตารางเรียน) เบอร์โทรศัพท์นักเรียนที่ติดต่อได้สะดวก และจำนวนเงินค่าเรียน นักเรียนต้องตรวจทานข้อมูลก่อนทำการชำระเงิน โดยเฉพาะรหัสคอร์สเรียนว่าใช่ วัน เวลา รอบ คอร์ส ตรงตามที่นักเรียนต้องการสมัครหรือไม่
3. นำ “แบบฟอร์มการชำระค่าเล่าเรียน” ที่กรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว พร้อมค่าเรียนเงินสด และค่าบริการรายการของทางธนาคารรายการละ 15 บาท ไปชำระที่ธนาคาร…. ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ เลือกสาขาที่นักเรียนสะดวก โดยวันรับสมัครวันแรก ธนาคารจะเปิดทำการให้ชำระค่าเล่าเรียนในเวลา 8:30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ
3.1. รอบที่เต็มแล้ว นักเรียนจะไม่สามารถทำการโอนได้ โดยนักเรียนควรเตรียมรอบอื่นไว้ล่วงหน้าก่อนการสมัครเพื่อทดแทนรอบที่เต็ม
3.2. นักเรียนสามารถแจ้งสำรองรายชื่อไว้ได้ กรณีถ้ามีที่นั่งว่าง หรือมีการเปิดที่นั่งเพิ่ม โรงเรียนจะโทรแจ้งนักเรียนกลับตามลำดับที่สำรองชื่อไว้
4. เมื่อชำระค่าเล่าเรียนเสร็จแล้ว นักเรียนจะได้รับ “สำเนาหลักฐานการชำระค่าเล่าเรียน” (สลิปใบโอน) ห้ามทำหาย!! ให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลการสมัครว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้ามีข้อผิดพลาด เช่น ชื่อ-สกุล หรือ รหัสคอร์ส/ชื่อคอร์ส หรือวัน เวลา เรียนไม่ถูกต้อง หรือเบอร์โทรศัพท์ไม่ตรง ให้นักเรียนรีบแก้ไขกับทางธนาคารทันที ภายในวันและสาขาเดียวกันเท่านั้น !!
5. นำ ” สำเนาหลักฐานการชำระค่าเล่าเรียน (ตัวจริง) ” พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป มายื่นที่โรงเรียนตามสาขาที่เลือกเรียน เพื่อมาทำบัตรนักเรียนก่อนเปิดคอร์สนั้นๆประมาณ 7 วัน ถ้านักเรียนมายื่นเอกสารช้า หรือมาในวันแรกของการเปิดคอร์สเรียน นักเรียนจะเสียเวลารอคิวทำบัตรนาน ทำให้เข้าเรียนสาย และไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
6. อย่ารีบมาทันที หลังชำระค่าเรียนเสร็จ ให้นักเรียนมาติดต่อทำบัตรนักเรียนก่อนวันเปิดคอร์สเรียน 7 วัน ในวันใดก็ได้ที่นักเรียนสะดวก ซึ่งถ้านักเรียนมาก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่จะยังไม่ออกบัตรนักเรียนให้

Leave a Reply