เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

นางสาวจีรภา  เขาสูง (น้องแจน) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพระอุปถัมภ์  สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University , School of Medicine) ประเทศจีน เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพระอุปถัมภ์  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพระอุปถัมภ์  เกรดเฉลี่ยรวม 3.88 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพระอุปถัมภ์  เกรดเฉลี่ยรวม 3.67 ปัจจุบันเรียนคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University , School...

นาย Gerardo Simonetto (น้องเจ) โรงเรียน Ekami International School สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEP-TEPE , Thammasat University ) เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  Ekami International School   grade 12 class A สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์...

นายรณวร  อังกินันทน์ (น้องกานต์) อดีตนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารและอดีตนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สอบผ่านข้อเขียนของสายการบิน Air  asia , Bangkok airway และ การบินไทย เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนต่อโรงเรียนเตรียมทหาร (เรียนครบ 3 ปีแต่ไม่เลือกเหล่าต่อขอลาศึกษาอุดมศึกษา) ปัจจุบันเรียนเรียนจบระดับอุดมศึกษาแล้วจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรติประวัติ สอบผ่านข้อเขียนนักบินของสายการบิน Air Asia...

เด็กชาย กิรติกร  เมียมขุนทด (น้องชีต้า) โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ เป็นตัวแทนของโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (หลังมาเรียนกับครูพี่ top) เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ  สมุทรปราการ  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 ปัจจุบันเรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ  สมุทรปราการ เกียรติประวัติ เป็นตัวแทนของโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน สอบติด ป.1...

นางสาว ณนันท์ บุญรักษา (น้องเมย์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (รับตรงโครงการ  ศรีตรังทอง) เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เกรดเฉลี่ยรวม 3.97 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกรดเฉลี่ยรวม 3.96 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้อง king  เกรดเฉลี่ยรวม 3.89 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (รับตรงโครงการ ...

นางสาวจณิชฌน์ภาส์  มณีรัตน์ (น้องมิโย) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)  เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนดรุณพัฒน์   เกรดเฉลี่ยรวม 3.50 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา  ชั้นม.6   เกรดเฉลี่ยรวม 3.76 (ห้อง king) ปัจจุบันเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย...

นายกิตติธัช  สุขุมอำนวยชัย (น้องอิม) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ครูพี่ top ช่วยสอนการบ้านในโรงเรียน สอนเตรียมสอบที่โรงเรียนได้ดี  เรียนแล้วเข้าใจมากขึ้น  สนุก  ไม่น่าเบื่อ  ถามในส่วนที่ไม่เข้าใจได้ทันที  เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนโยเซฟ เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียน คิดว่าจะให้มาช่วยทำการบ้านแล้วสามารถถามตอบคำถามได้

น้องออม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห้อง queen  มีปัญหากับการเรียนกับกวดวิชาที่ใหญ่ที่ไม่ตอบโจทย์ มาเรียนเพราะผู้ปกครองบอกต่อว่าสอนดีครับ เรียนแล้วประทับใจครับ เรียนระดับมัธยมที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห้อง queen เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ ผู้ปกครองบอกต่อครับ ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ … นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่...

นางสาวพิมพกาญจน์  มณีรัตน์ (น้องโมบาย) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ครูพี่ top สอนดี สอนสนุกและมีความเป็นกันเองมากกว่าค่ะ เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนแสงโสม   เกรดเฉลี่ยรวม 72% ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เกียรติประวัติ สอบติด ป.1 โรงเรียนแสงโสม สอบติด ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครู top แม่สั่งให้เรียนเพราะเกรดแย่ลงค่ะ

นางสาวจิราพัชร  สิงหรัญ (น้องผิง) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอรรถมิตร   เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา  เกรดเฉลี่ยรวม 3.90 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา  ชั้นม.6  เกรดเฉลี่ยรวม 3.83 (ห้อง king) ปัจจุบันเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา...